Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc next >>

Podręcznik Systemów Live

Dostosowywanie zawartości

7. Opis dostosowywania

Ten rozdział zawiera przegląd różnych sposobów, w jaki można dostosować system live.

7.1 Konfiguracja podczas kompilacji vs. podczas uruchamiania systemu

Opcje konfiguracji systemu live są podzielone na opcje w czasie budowania, które są stosowane w czasie kompilacji i na opcje w czasie rozruchu, które są stosowane podczas uruchamiania systemu. Opcje podczas uruchamiania są podzielone na te występujące wcześnie podczas uruchamiania, zastosowane przez live-boot, i na te, występujące później, zastosowane przez live-config. Każdy parametr rozruchu może zostać zmodyfikowany przez użytkownika poprzez ustalenie go podczas startu. Obraz może być również zbudowany z domyślnymi parametrami startowymi, dzięki czemu użytkownicy mogą normalnie tylko uruchomić bezpośrednio systemu live bez podawania żadnych parametrów, gdy wszystkie opcje domyślne są odpowiednie. W szczególności argument lb --bootappend-live składa się z wszelkich opcji wiersza poleceń domyślnych dla jądra systemu live, takich jak trwałość (ang. persistence), układ klawiatury, lub strefa czasowa. Zobacz Dostosowywanie lokalizacji i języka, dla przykładów.

Build-time configuration options are described in the lb config man pages. Boot-time options are described in the man pages for live-boot and live-config. Although the live-boot and live-config packages are installed within the live system you are building, it is recommended that you also install them on your build system for easy reference when you are working on your configuration. It is safe to do so, as none of the scripts contained within them are executed unless the system is configured as a live system.

7.2 Etapy kompilacji

Proces kompilacji jest podzielony na etapy, w każdym z nich z zastosowanymi w kolejności różnymi dostosowaniami. Pierwszym etapem do uruchomienia jest etap bootstrap. Jest to wstępna faza wypełniania katalogu chroot pakietami aby stworzyć kadłub systemu Debian. Następnym etapem jest chroot, który kończy budowę katalogu chroot, wypełniania go wszystkimi pakietami wymienionymi w konfiguracji, wraz z innymi materiałami. Najwęcej dostosowywania zawartości odbywa się w tym etapie. Ostatnim etapem przygotowania obrazu live jest etap binarny (ang. binary), który tworzy możliwy do uruchomienia obraz, używając zawartości katalogu chroot do budowy głównego systemu plików w systemie live, a tym instalatora i wszelkich innych dodatkowych materiałów na nośniku docelowym poza system plików na systemu live. Po skompilowaniu obrazu live, jeśli włączono, archiwum źródłowe tarball jest budowane podczas etapu source (ang. źródło).

W każdym z tych etapów istnieje szczególna sekwencja, w której stosuje się polecenia. Są one usytuowane w taki sposób, aby zapewnić modyfikacjom bycie ułożonym w rozsądny sposób. Na przykład, w etapie chroot, prekonfiguracja (ang. preseeding) jest stosowana, zanim zostaną zainstalowane jakiekolwiek pakiety, pakiety są instalowane zanim jakiekolwiek lokalnie zawarte pliki zostaną kopiowane, a haki są wprowadzane później, gdy wszystkie materiały są już na miejscu.

7.3 Uzupełnienie lb config plikami

Mimo, że lb config tworzy konfigurację katalogów w config/, aby osiągnąć swoje cele, może być konieczne udostępnienie dodatkowych plików w podkatalogach config/. W zależności od tego, gdzie pliki są przechowywane w konfiguracji, mogą być skopiowane do systemu plików systemu live lub do binarnego obrazu systemu plików, lub mogą zostać zapewnione konfiguracje w czasie budowy systemu, które byłoby kłopotliwie do przekazania jako opcje wiersza polecenia. Można zawrzeć rzeczy takie jak niestandardowe listy pakietów, niestandardowa grafika lub inny skrypt do uruchomienia zarówno w czasie kompilacji jak i w czasie startu systemu, zwiększając już znaczną elastyczność debian-live swoim własnych kodem.

7.4 Zadania dostosowywania

Kolejne rozdziały są podzielone na rodzaje zadań dostosowywania, który użytkownicy zazwyczaj wykonują: Dostosowywanie instalacji pakietu, Dostosowywanie zawartości i Dostosowywanie ustawień regionalnych i języka obejmują tylko niektóre z rzeczy, które możesz zrobić.


[ document manifest ]

<< previous toc next >>