Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc next >>

Podręcznik Systemów Live

Wnoszenie wkładu do tego projektu

13. Wnoszenie wkładu do tego projektu

Wnosząc swój wkład należy jasno określić posiadacza jego praw autorskich i zawrzeć wszelkie stosowane oświadczenie licencjonowania. Należy pamiętać, że aby zmiany były zaakceptowane, wkład musi być licencjonowany na tej samej licencji co reszta dokumentów, a mianowicie, GPL w wersji 3 lub nowszej.

Wkład do projektu, taki jak tłumaczenia i poprawki, są bardzo mile widziane. Każdy może bezpośrednio zaangażować się w repozytoriach, jednak prosimy wysłać większe zmiany do listy mailingowej, aby omówić je w pierwszej kolejności. Patrz rozdział kontakt aby uzyskać więcej informacji.

${projekt} używa Git jako systemu kontroli wersji i zarządzania kodem źródłowym. Jak wyjaśniono w repozytorium Git są dwie główne gałęzie rozwoju: debian i debian-next. Każdy może wprowadzić zmiany do gałęzi debian-next w repozytoriach ive-boot, live-build, live-config, live-images, live-manual i live-tools.

Jednakże istnieją pewne restrykcje. Serwer odrzuci:

Nawet jeżeli wszystkie zmiany mogą być później zweryfikowane, prosimy abyś używał zdrowego rozsądku i tworzył dobre zmiany opisane dobrym komentarzem.

_ * Wysyłaj zmiany osobno. To znaczy; nie mieszaj niepowiązanych ze sobą rzeczy w tej samej zmianie. Dodać osobną zmianę dla każdej rzeczy, którą zmieniasz.

13.1 Wprowadzanie zmian

W celu wysłania zmian do repozytoriów, należy wykonać następującą procedurę. Tutaj używamy live-manual jako przykładu, więc zastąp go nazwą repozytorium, z którym chcesz pracować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat edycji podręcznika live-manual zobacz: Współtworzenie tego dokumentu.

$ mkdir -p ~/.ssh/keys
$ wget http://live-systems.org/other/keys/git@live-systems.org -O ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
$ wget http://live-systems.org/other/keys/git@live-systems.org.pub -O ~/.ssh/keys/git@live-systems.org.pub
$ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live-systems.org*

$ cat >> ~/.ssh/config << EOF
Host live-systems.org
     Hostname live-systems.org
     User git
     IdentitiesOnly yes
     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
EOF

$ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git
$ cd live-manual && git checkout debian-next

  $ git config user.name "John Doe"
  $ git config user.email john@example.org

Ważne: Pamiętaj, że powinno się wprowadzać wszelkie zmiany wyłącznie w gałęzi debian-next.

$ git commit -a -m "Adding a section on applying patches."

$ git push


[ document manifest ]

<< previous toc next >>