Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc next >>

Manual de Live Systems

Contribuir al projecte

13. Contribuir al projecte

Quan s'envia una contribució, s'ha d'identificar clarament el titular dels drets d'autor i incloure la declaració de concessió de llicències aplicables. Recordar que per a ser acceptada, la contribució ha de tenir una llicencia igual que la resta del document, a saber, la versió de la GPL 3 o superior.

Les contribucions al projecte, com ara traduccions i pegats, són molt benvingudes. Qualsevol persona pot fer un lliurament directe al repositori. No obstant això, demanem que s'enviïn els canvis grans a la llista de correu per a parlar-ne en primer lloc. Veure la secció Contacte per a més informació.

El Live Systems Project utilitza Git com a sistema de control de versions i gestió de codi font. Com s'explica en Repositoris Git hi ha dues branques principals de desenvolupament: debian i debian-next. Tothom pot fer lliuraments a les branques debian-next dels repositoris live-boot, live-build, live-config, live-images, live-manual i live-tools.

No obstant això, hi ha certes restriccions. El servidor rebutja:

Tot i que tots els lliuraments poden ser revisats, demanem que s'utilitzi el sentit comú i es facin bons lliuraments amb bons missatges.

13.1 Fer canvis

Per tal de fer un push als repositoris, s'ha de seguir el següent procediment. Aquí s'utilitza live-manual com a exemple, per tant, cal substituir-lo pel nom del repositori amb que es desitja treballar. Per a obtenir informació detallada sobre com editar live-manual veure Contribuir a aquest document.

$ mkdir -p ~/.ssh/keys
$ wget http://live-systems.org/other/keys/git@live-systems.org -O ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
$ wget http://live-systems.org/other/keys/git@live-systems.org.pub -O ~/.ssh/keys/git@live-systems.org.pub
$ chmod 0600 ~/.ssh/keys/git@live-systems.org*

$ cat >> ~/.ssh/config << EOF
Host live-systems.org
     Hostname live-systems.org
     User git
     IdentitiesOnly yes
     IdentityFile ~/.ssh/keys/git@live-systems.org
EOF

$ git clone git@live-systems.org:/live-manual.git
$ cd live-manual && git checkout debian-next

  $ git config user.name "John Doe"
  $ git config user.email john@example.org

Important: Tenir en compte que s'han d'enviar els canvis a la branca debian-next.

$ git commit -a -m "Adding a section on applying patches."

$ git push


[ document manifest ]

<< previous toc next >>