Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

  toc  

Manual de Live Systems

Sobre aquest manual

Sobre aquest manual

1 Sobre aquest manual

1 1 Per als impacients
1 2 Termes
1 3 Autors
1 4 Contribuir a aquest document
1 4 1 Aplicar canvis
1 4 2 Traducció

Sobre el Live Systems Project

2 Sobre el Live Systems Project

2 1 Motivació
2 1 1 Què passa amb els sistemes vius actuals
2 1 2 Per què crear el nostre pròpi sistema viu?
2 2 Filosofia
2 2 1 Només paquets Debian sense modificacions de la secció "main"
2 2 2 Paquets del sistema viu sense cap configuració
2 3 Contacte

Usuari

Instal·lació

3 Instal·lació

3 1 Requisits
3 2 Instal·lació de live build
3 2 1 Des del repositori de Debian
3 2 2 A partir del codi font
3 2 3 A partir d'instantànies
3 3 Instal lació de live boot i live config
3 3 1 Des del repositori de Debian
3 3 2 A partir del codi font
3 3 3 A partir d'instantànies

Conceptes bàsics

4 Conceptes bàsics

4 1 Què és un sistema viu?
4 2 Descàrrega d'imatges prefabricades
4 3 Ús del servei de construcció d'imatges en viu web
4 3 1 Ús i advertències sobre el servei web
4 4 Primers passos construcció d'una imatge ISO híbrida
4 5 Usar una imatge ISO híbrida en viu
4 5 1 Gravar una imatge ISO en un medi físic
4 5 2 Copiar una imatge ISO híbrida en un dispositiu USB
4 5 3 Utilitzar l'espai lliure en una memòria USB
4 5 4 Arrencar el medi en viu
4 6 Utilitzar una màquina virtual per a fer proves
4 6 1 Provar una imatge ISO amb QEMU
4 6 2 Provar una imatge ISO amb VirtualBox
4 7 Construir i utilitzar una imatge HDD
4 8 Construir una imatge netboot
4 8 1 Servidor DHCP
4 8 2 Servidor TFTP
4 8 3 Servidor NFS
4 8 4 Com provar l'arrencada en xarxa
4 8 5 Qemu
4 9 Webbooting
4 9 1 Obtenir els fitxers webboot
4 9 2 Arrencar imatges webboot

Descripció general de les eines

5 Descripció general de les eines

5 1 El paquet live build
5 1 1 L'ordre lb config
5 1 2 L'ordre lb build
5 1 3 L'ordre lb clean
5 2 El paquet live boot
5 3 El paquet live config

Gestió d'una configuració

6 Gestió d'una configuració

6 1 Gestionar canvis en la configuració
6 1 1 Per què utilitzar scripts auto? Què fan?
6 1 2 Utilitzar scripts auto d'exemple
6 2 Clonar una configuració publicada via Git

Personalització dels continguts

7 Visió general de la personalització

7 1 Configuració durant la construcció vs durant l'arrencada
7 2 Etapes de la construcció
7 3 Suplementar lb config amb fitxers
7 4 Tasques de personalització

Personalització de la instal·lació de paquets

8 Personalització de la instal·lació de paquets

8 1 Fonts dels paquets
8 1 1 Distribució àrees d'arxiu i mode
8 1 2 Miralls de distribució
8 1 3 Miralls de distribució utilitzats en temps de construcció
8 1 4 Miralls de distribució utilitzats en temps d'execució
8 1 5 Repositoris addicionals
8 2 Selecció dels paquets a instal·lar
8 2 1 Llistes de paquets
8 2 2 Ús dels metapaquets
8 2 3 Llistes locals de paquets
8 2 4 Llistes locals de paquets per a l'etapa binary
8 2 5 Generar llistes de paquets
8 2 6 Ús de condicionals dins de les llistes de paquets
8 2 7 Eliminar paquets durant la instal·lació
8 2 8 Tasques d'escriptori i llenguatge
8 2 9 Tipus i versió del nucli
8 2 10 Nuclis personalitzats
8 3 Instal·lació de paquets modificats o de tercers
8 3 1 Fer servir packages chroot per a instaŀar paquets personalitzats
8 3 2 Fer servir un repositori APT per a instal·lar paquets personalitzats
8 3 3 Paquets personalitzats i APT
8 4 Configurar APT en temps de construcció
8 4 1 Elegir apt o aptitude
8 4 2 L'ús d'un proxy amb APT
8 4 3 Afinar APT per a estalviar espai
8 4 4 Passar opcions per a apt o aptitude
8 4 5 APT pinning

Personalització dels continguts

9 Personalització dels continguts

9 1 Includes
9 1 1 Live/chroot local includes
9 1 2 Binary local includes
9 2 Scripts ganxo (Hooks)
9 2 1 Live/chroot local hooks
9 2 2 Scripts ganxo durant l'arrencada
9 2 3 Binary local hooks
9 3 Preconfiguració de les preguntes de Debconf

Personalització dels comportaments en temps d'execució

10 Personalització dels comportaments en temps d'execució

10 1 Personalitzar l'usuari en viu
10 2 Personalització de l'entorn local i el llenguatge
10 3 Persistència
10 3 1 El fitxer persistence conf
10 3 2 Utilitzar diversos medis persistents
10 4 Persistència amb xifratge

Personalització de la imatge binària

11 Personalització de la imatge binària

11 1 Carregadors d'arrencada
11 2 metadades ISO

Personalització de l'instal·lador de debian

12 Personalització de l'instal·lador de debian

12 1 Tipus d'instal·lador de Debian
12 2 Personalització de l'instal·lador de Debian amb preconfiguració
12 3 Personalitzar el contingut de l'instal·lador de Debian

Projecte

Contribuir al projecte

13 Contribuir al projecte

13 1 Fer canvis

Informar dels errors

14 Informar dels errors

14 1 Problemes coneguts
14 2 Reconstruir des de zero
14 3 Fer servir paquets actualitzats
14 4 Recopilar informació
14 5 Aïllar el cas que falla si és possible
14 6 Utilitzar el paquet correcte per a informar de l'error
14 6 1 A l'hora de construir mentre bootstrapping
14 6 2 A l'hora de construir durant la instal·lació de paquets
14 6 3 En el moment d'arrencar
14 6 4 En temps d'execució
14 7 Fer la recerca
14 8 On informar dels errors

Estil de Codi

15 Estil de Codi

15 1 Compatibilitat
15 2 Indentació
15 3 Ajust de línia
15 4 Variables
15 5 Miscel·lània

Procediments

16 Procediments

16 1 Publicacions majors
16 2 Publicacions puntuals
16 2 1 Ùltima publicació puntual d'una versió de Debian
16 2 2 Plantilla per a anunciar una publicació puntual

Repositoris Git

17 Repositoris Git

17 1 Gestió de múltiples repositoris

Exemples

Exemples

18 Exemples

18 1 Ús dels exemples
18 2 Tutorial 1 Una imatge per defecte
18 3 Tutorial 2 Una utilitat de navegador web
18 4 Tutorial 3 Una imatge personalitzada
18 4 1 Primera revisió
18 4 2 Segona revisió
18 5 Un client per a un quiosc VNC
18 6 Una imatge bàsica per a un dispositiu USB de 128MB
18 7 Un escriptori GNOME localitzat i amb instal·lador

Apèndix

Style guide

19 Guia d'estil

19 1 Instruccions per als autors
19 1 1 Característiques lingüístiques
19 1 2 Procediments
19 2 Directrius per als traductors
19 2 1 Consells de traducció

Metadata

SiSU Metadata, document information

 

Manual de Live Systems

Projecte Live Systems

Word index links are to html versions of the text the segmented version followed by the scroll (single document) version.
[For segmented text references [T1], [T2] or [T3] appearing without a link, indicates that the word appears in a title (or subtitle) of the text (that is identifiable by the appended object citation number).]

(The word listing/index is Case sensitive: Capitalized words appear before lower case)

word (number of occurences)
linked references to word within document
[if number of occurences exceed number of references - word occurs more than once in at least one reference. Footnote/endnotes are either assigned to the paragraph from which they are referenced or ignored, so it is relevant to check the footnotes referenced from within a paragraph as well.]

(After the page is fully loaded) you can jump directly to a word by appending a hash (#) and the word to the url for this text, (do not forget that words are case sensitive, and may be listed twice (starting with and without an upper case letter)), #your_word # [ http://[web host]/live-manual/concordance.html#your_word ]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Abans

(31)

9, 10, 47, 67, 71, 101, 154, 207, 236, 323, 364, 398, 482, 524, 586, 603, 609, 686, 728, 732, 737, 803, 817, 819, 901, 927, 937, 947, 955, 956,

Abast

(2)

445, 692,

Abasta

(2)

6, 398,

Abastable

(1)

387,

Abasten

(1)

405,

ABI

(1)

443,

About

(4)

63, 804,

Abreujar

(1)

830,

Abreujat

(1)

634,

Abreujats

(1)

51,

Abreviatura

(1)

1002,

Abreviatures

(2)

951, 953,

Absolutament

(2)

101, 181,

Abstenir

(1)

1000,

Abstraccions

(1)

959,

Acaba

(1)

161,

Acabant

(3)

10, 11, 663,

Acabat

(2)

188, 354,

Acabem

(1)

613,

Acaben

(2)

387, 494,

Acabi

(1)

240,

Acabin

(1)

926,

Acc

(2)

5, 111,

Accedir

(2)

204, 790,

Accelerar

(1)

830,

Accepta

(2)

418, 555,

Acceptable

(1)

1002,

Acceptaci

(1)

945,

Acceptada

(1)

655,

Accessible

(1)

514,

Accidentalment

(1)

344,

Aconsegueix

(3)

641, 648, 902,

Aconseguir

(12)

254, 273, 284, 287, 366, 455, 468, 494, 536, 583, 902,

Aconsella

(1)

468,

Acquire

(1)

488,

Actiu

(1)

28,

Activa

(1)

69,

Activar

(2)

64, 639,

Activat

(1)

645,

Activats

(1)

486,

Actua

(1)

69,

Actual

(5)

88, 154, 188, 240, 840,

Actualitat

(1)

906,

Actualitza

(3)

177, 336, 819,

Actualitzacions

(2)

465, 685,

Actualitzada

(3)

5, 112, 733,

Actualitzar

(2)

205, 337,

Actualitzat

(1)

696,

Actualitzats

(3)

695, 696, 795,

Actualitzin

(2)

59, 67,

Actualment

(4)

28, 165, 176, 914,

Actuals

(2)

75, 734,

Acuradament

(3)

86, 177, 803,

Acurat

(1)

634,

Ada

(2)

28, 65,

Adapta

(1)

398,

Adaptar

(5)

101, 354, 378, 400, 894,

Add

(2)

67, 865,

Addici

(2)

496, 1002,

Addicional

(5)

204, 205, 363, 894, 901,

Addicionals

(14)

21, 82, 92, 366, 387, 389, 390, 450, 533, 651, 724, 845, 902, 1000,

Addif

(1)

280,

Adding

(4)

280, 663, 678, 875,

Additionally

(1)

804,

Address

(1)

260,

Adequada

(6)

233, 245, 387, 490, 843, 860,

Adequadament

(1)

233,

Adequades

(1)

470,

Adequat

(9)

160, 180, 216, 230, 491, 539, 637, 640, 737,

Adequats

(3)

47, 251, 360,

Adicional

(1)

412,

Adient

(1)

462,

Adients

(2)

286, 341,

Adjunt

(1)

713,

Adonem

(1)

9,

Adoptaran

(1)

830,

Ador

(1)

914,

Adre

(2)

254, 258,

Adreces

(1)

813,

Adresen

(1)

1004,

Advert

(1)

175,

Advertiments

(1)

211,

Afecten

(1)

323,

Afegeix

(2)

349, 393,

Afegim

(1)

870,

Afegint

(11)

64, 269, 341, 350, 411, 488, 496, 576, 605, 864, 876,

Afegir

(39)

64, 390, 439, 450, 485, 494, 500, 502, 503, 504, 507, 508, 520, 522, 524, 533, 539, 583, 587, 594, 621, 626, 644, 651, 661, 670, 677, 867, 882, 885, 896, 912, 933, 956, 1000,

Afegirlos

(1)

398,

Afegit

(6)

51, 66, 379, 393, 596, 860,

Afegits

(2)

396, 507,

Afegix

(1)

965,

Afexir

(1)

485,

Afinar

(5)

286, 478, 500, 882, 896,

Agra

(1)

719,

Agrada

(1)

28,

Agrairan

(1)

941,

Agrega

(1)

935,

Agregar

(1)

613,

Aix

(104)

13, 51, 128, 141, 168, 170, 177, 178, 181, 196, 211, 248, 273, 287, 289, 305, 325, 336, 352, 363, 364, 371, 405, 411, 421, 433, 438, 445, 458, 468, 482, 488, 490, 494, 514, 532, 536, 539, 547, 553, 559, 599, 609, 615, 626, 630, 634, 638, 641, 644, 648, 656, 658, 683, 687, 690, 698, 713, 716, 719, 722, 725, 730, 733, 789, 814, 817, 821, 835, 845, 868, 900, 902, 906, 923, 924, 926, 935, 937, 944, 962, 965, 966, 973, 1000, 1002, 1004, 1010, 1013,

Ajuda

(6)

69, 208, 418, 683, 737,

Ajudants

(1)

400,

Ajudar

(8)

6, 273, 337, 626, 628, 698, 906, 947,

Ajuden

(1)

827,

Ajudi

(1)

181,

Ajust

(2)

434, 749,

Ajustar

(1)

799,

Ajusten

(1)

251,

Ajusti

(1)

716,

Alament

(1)

902,

Alehores

(1)

378,

Alemany

(3)

434, 551,

Alera

(1)

1000,

Aleres

(1)

230,

Aleshores

(1)

621,

Alfab

(1)

30,

Alg

(1)

160,

Algun

(8)

174, 246, 488, 713, 726, 728, 789, 933,

Alguna

(7)

96, 207, 450, 536, 638, 734, 969,

Algunes

(24)

6, 7, 68, 167, 204, 207, 213, 315, 368, 371, 491, 530, 560, 591, 628, 629, 630, 648, 664, 919, 960, 987, 994,

Alguns

(18)

9, 10, 13, 292, 312, 378, 408, 485, 486, 567, 619, 651, 882, 893, 901, 978, 1004,

Alhora

(1)

371,

Alienes

(1)

929,

All

(3)

185, 620, 850,

Almenys

(4)

445, 485, 687, 945,

Als

(41)

8, 10, 14, 162, 181, 251, 302, 314, 336, 378, 379, 387, 411, 468, 470, 486, 514, 533, 553, 558, 560, 566, 667, 684, 718, 803, 918, 924, 950, 959, 970, 984, 987, 993, 995, 1000, 1006, 1012,

Also

(1)

361,

Alt

(3)

254, 566, 923,

Alta

(2)

467, 494,

Alteraci

(1)

468,

Alteracions

(1)

92,

Alteren

(1)

13,

Alternativa

(2)

99, 732,

Alternativament

(1)

974,

Alternatives

(1)

444,

Although

(1)

361,

Altra

(15)

161, 284, 295, 337, 344, 349, 360, 411, 479, 634, 664, 698, 901, 926, 927,

Altre

(19)

59, 125, 160, 195, 290, 354, 363, 457, 464, 496, 507, 555, 565, 586, 588, 732,

Altres

(35)

15, 176, 204, 233, 303, 323, 336, 343, 387, 408, 451, 491, 494, 553, 559, 713, 738, 767, 787, 803, 823, 830, 834, 894, 902, 927, 944, 947, 948, 960, 965, 1004,

Amadori

(1)

39,

Amb

(246)

5, 7, 9, 10, 11, 13, 28, 51, 63, 65, 66, 69, 75, 82, 86, 96, 100, 113, 117, 136, 145, 151, 154, 160, 161, 164, 165, 169, 170, 174, 177, 178, 181, 186, 195, 204, 205, 208, 212, 217, 219, 224, 225, 228, 230, 234, 238, 241, 242, 246, 251, 252, 271, 275, 282, 284, 289, 292, 302, 303, 312, 336, 339, 343, 346, 352, 354, 360, 363, 365, 366, 378, 381, 390, 398, 400, 406, 408, 411, 415, 417, 418, 421, 426, 430, 439, 442, 443, 450, 467, 470, 473, 474, 475, 476, 480, 483, 486, 491, 494, 502, 508, 520, 522, 524, 526, 532, 553, 555, 559, 561, 562, 567, 570, 578, 580, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 596, 598, 599, 603, 607, 621, 622, 628, 629, 633, 637, 638, 640, 641, 645, 647, 648, 662, 663, 667, 683, 686, 689, 698, 710, 714, 721, 728, 736, 745, 746, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 784, 787, 813, 816, 819, 821, 827, 838, 840, 860, 877, 879, 893, 900, 901, 903, 904, 906, 908, 910, 937, 944, 949, 956, 966, 976, 995, 1004, 1008, 1012,

Ambd

(4)

154, 411, 479, 722,

Ambdues

(2)

413, 488,

Ambig

(1)

939,

Amd

(13)

165, 176, 422, 423, 424, 425, 438, 439, 860,

Ament

(2)

154, 789,

Americ

(2)

926, 927,

Amfitri

(14)

16, 27, 154, 212, 242, 329, 700, 701, 702, 703, 704, 707, 708, 709,

Amic

(1)

943,

Amics

(5)

948, 949, 1006,

Ampli

(1)

945,

Ampliant

(1)

390,

Analitzen

(1)

483,

Analogia

(1)

819,

Anar

(2)

845, 933,

Anat

(1)

177,

And

(10)

306, 310, 311, 361, 505, 804,

Anem

(7)

181, 598, 615, 834, 843, 851, 867,

Aneu

(1)

1012,

Angl

(24)

47, 51, 59, 64, 548, 663, 714, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 943, 944, 950, 952, 1004, 1008, 1013,

Anidament

(1)

428,

Anima

(1)

952,

Animem

(1)

11,

Announce

(2)

804,

ANNOUNCE

(2)

802, 804,

Anomena

(2)

166, 910,

Anomenada

(3)

28,

Anomenar

(1)

398,

Anomenarem

(2)

181, 195,

Anomenat

(8)

22, 293, 303, 343, 553, 566, 641, 880,

Anomenats

(1)

949,

Anomenen

(5)

286, 300, 312, 637, 939,

Ant

(31)

7, 13, 47, 49, 53, 61, 101, 130, 134, 314, 343, 371, 468, 470, 496, 533, 547, 548, 562, 580, 638, 643, 663, 710, 714, 716, 721, 736, 801, 851, 910,

Anteposa

(1)

7,

Anterior

(5)

234, 344, 381, 868, 900,

Anteriorment

(7)

169, 230, 242, 293, 415, 641, 1006,

Anteriors

(3)

117, 196, 246,

Antic

(1)

405,

Anticipat

(1)

596,

Antics

(1)

589,

Antigues

(1)

172,

Anunci

(1)

797,

Anunciar

(3)

258, 800, 801,

Anuncis

(1)

174,

Apagar

(3)

168, 559, 885,

Apar

(1)

946,

Apareix

(5)

176, 719, 721, 724, 1012,

Apareixen

(3)

583, 1012, 1019,

Apareixeran

(1)

516,

Aparen

(1)

80,

Apart

(1)

923,

Aplica

(4)

5, 550, 959, 1006,

Aplicables

(1)

655,

Aplicaci

(1)

627,

Aplicades

(3)

360, 363,

Aplicar

(4)

46, 67, 677, 842,

Aplicat

(1)

520,

Apliquen

(7)

360, 364, 470, 966, 995,

Append

(1)

294,

Apple

(1)

630,

Application

(1)

627,

Applying

(1)

678,

Aprecia

(1)

937,

Aprendre

(1)

947,

Aprenent

(2)

833, 842,

Aprofundir

(1)

9,

Apropiada

(2)

443, 444,

Apropiadament

(1)

443,

Apropiades

(2)

906, 908,

Apropiat

(2)

522, 817,

Apropiats

(1)

461,

Aproximada

(1)

177,

APT

(38)

371, 396, 401, 454, 455, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 475, 476, 478, 480, 482, 483, 486, 488, 492, 493, 494, 581, 692, 882, 896, 901,

Apt

(51)

48, 126, 193, 220, 226, 316, 371, 393, 396, 401, 407, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 481, 482, 484, 487, 488, 489, 491, 493, 496, 582, 583, 593, 881, 884, 895, 896, 901, 907,

apt cache

(1)

883,

Aptavail

(2)

417, 418,

Aptes

(1)

83,

Aptitude

(9)

316, 371, 401, 471, 472, 474, 487, 488,

Apuntin

(1)

383,

Aqu

(14)

160, 207, 259, 344, 374, 486, 572, 583, 601, 667, 721, 724, 837, 901,

Aquella

(1)

444,

Aquelles

(1)

7,

Aquest

(102)

4, 5, 7, 9, 10, 11, 22, 44, 45, 59, 71, 160, 172, 174, 178, 180, 181, 188, 195, 204, 219, 233, 248, 254, 262, 263, 289, 290, 292, 298, 303, 332, 343, 346, 358, 371, 378, 390, 412, 418, 430, 432, 445, 457, 467, 473, 474, 479, 486, 500, 508, 547, 559, 561, 574, 580, 583, 586, 596, 623, 627, 628, 629, 630, 637, 638, 639, 648, 667, 677, 683, 692, 712, 725, 741, 787, 823, 827, 830, 834, 837, 843, 845, 885, 894, 902, 905, 920, 959, 960, 996, 1000, 1004,

Aquesta

(45)

28, 69, 99, 148, 177, 236, 271, 293, 305, 352, 363, 378, 381, 387, 415, 451, 473, 483, 490, 496, 560, 583, 587, 628, 634, 637, 640, 642, 733, 799, 819, 823, 840, 860, 867, 877, 910, 919, 994, 1004,

Aquestes

(20)

6, 70, 139, 154, 172, 216, 305, 334, 337, 343, 364, 379, 381, 387, 490, 530, 589, 944, 945, 969,

Aquests

(42)

10, 61, 97, 148, 154, 176, 251, 273, 300, 334, 336, 337, 379, 390, 394, 408, 415, 438, 482, 503, 504, 516, 548, 561, 567, 583, 589, 663, 823, 829, 830, 851, 877, 912, 962, 978, 1000, 1012,

Ara

(46)

6, 13, 14, 26, 28, 97, 113, 132, 141, 151, 186, 195, 202, 238, 252, 256, 295, 305, 317, 325, 329, 343, 360, 366, 371, 421, 434, 516, 578, 605, 615, 642, 656, 838, 858, 861, 863, 870, 898, 902, 908, 910, 912, 970,

Aran

(1)

663,

Arbitr

(1)

500,

Arbitraris

(3)

500, 502, 580,

Arbre

(8)

49, 71, 303, 349, 398, 524, 713, 816,

Arbres

(1)

312,

ARCH

(1)

791,

Architecture

(1)

323,

Architectures

(8)

176, 342, 422, 424, 646, 855, 860,

ARCHITECTURES

(3)

421, 423, 425,

Archive

(4)

349, 377, 426, 799,

ARCHIVE

(2)

421, 427,

Archives

(11)

390, 391, 393, 395, 396, 440, 493, 495,

Are

(8)

185, 361, 804,

Areas

(3)

349, 377, 426,

Argot

(2)

951, 953,

Argument

(2)

360, 472,

Arguments

(4)

312, 314, 418, 962,

Armstrong

(1)

31,

Arquitectura

(9)

437, 438, 439, 645, 700, 705, 901, 905,

Arquitectures

(2)

89, 165,

Arrays

(1)

743,

Arreglar

(2)

696, 722,

Arrel

(12)

263, 326, 363, 437, 444, 508, 516, 565, 574, 580, 589, 609,

Arrenca

(4)

164, 541, 558, 728,

Arrencada

(75)

6, 20, 24, 160, 167, 168, 169, 170, 190, 207, 208, 209, 241, 245, 248, 251, 254, 255, 256, 258, 274, 275, 284, 293, 329, 359, 360, 366, 521, 522, 532, 535, 539, 548, 561, 562, 578, 583, 587, 588, 596, 605, 618, 619, 620, 621, 623, 637, 640, 642, 643, 712, 737, 766, 912,

Arrencades

(1)

6,

Arrencar

(39)

13, 14, 18, 169, 206, 208, 221, 227, 233, 249, 251, 254, 284, 291, 293, 295, 325, 326, 360, 363, 433, 500, 514, 578, 596, 615, 623, 626, 727, 840, 879, 912,

Arrencat

(4)

209, 267, 637,

Arrenqui

(1)

207,

Arreu

(2)

86, 615,

Arriba

(1)

789,

Arribat

(1)

877,

Art

(1)

366,

Arxiu

(22)

81, 91, 101, 105, 143, 255, 290, 293, 371, 373, 374, 376, 381, 408, 439, 450, 713, 724,

Arxius

(6)

103, 295, 378, 439, 448, 790,

Aspectes

(4)

10, 233, 301, 919,

Assabentar

(1)

885,

Assaig

(2)

28, 906,

Assegura

(2)

860, 868,

Assegurar

(17)

47, 59, 145, 198, 251, 258, 337, 344, 445, 464, 468, 520, 674, 694, 746, 906, 956,

Assegurin

(1)

334,

Assemblen

(1)

949,

Assenyat

(2)

205, 228,

Assessorament

(1)

451,

Assigna

(1)

105,

Assignar

(1)

770,

Associat

(1)

169,

Association

(1)

804,

Associats

(1)

532,

Assumint

(1)

467,

Assumpte

(1)

941,

Async

(1)

270,

Atenci

(1)

733,

Ats

(1)

507,

Atzar

(1)

66,

Audio

(2)

534, 535,

Aufs

(2)

326, 447,

Augmentant

(1)

366,

Augmentar

(1)

468,

Auto

(28)

312, 314, 334, 335, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 349, 710, 851, 853, 854, 856, 863, 864, 876,

Autobuild

(1)

64,

Autologin

(1)

885,

Autom

(18)

139, 164, 230, 248, 329, 337, 394, 396, 432, 434, 457, 639, 710, 823, 851, 901, 1000,

Automatitzar

(3)

289, 301, 648,

Autor

(4)

655, 674, 900, 966,

Autors

(10)

29, 30, 51, 918, 920, 926, 937, 947, 956, 999,

Available

(1)

804,

Avan

(1)

160,

Avantatge

(2)

28, 289,

Avantatges

(1)

86,

Aviat

(3)

9, 690, 945,

B

Back

(3)

154,

Backports

(7)

371, 383, 384, 388, 390,

Baixa

(1)

494,

Baixos

(1)

421,

Banda

(3)

284, 486,

Bar

(11)

753, 755, 758, 760, 772, 774, 777, 779, 781, 989, 991,

BAR

(2)

777, 779,

Barra

(1)

344,

Barregen

(1)

78,

Barrejar

(3)

59, 665, 927,

Basa

(1)

27,

Basada

(2)

343, 379,

Basades

(1)

336,

Basar

(1)

346,

Basat

(2)

572, 690,

Basats

(2)

76, 128,

Base

(7)

174, 180, 379, 548, 549, 716, 834,

Bash

(3)

113, 154, 743,

Bastant

(1)

68,

Baumann

(1)

35,

Ben

(3)

11, 31, 944,

Benvingudes

(2)

45, 656,

Bepo

(2)

553, 554,

Biling

(1)

944,

Bils

(1)

689,

Bin

(16)

241, 280, 342, 366, 387, 494, 504, 616, 617, 626, 782, 855, 888,

Binari

(3)

14, 303,

Binaria

(1)

26,

Binary

(47)

235, 248, 286, 318, 323, 336, 342, 363, 381, 387, 388, 390, 393, 395, 396, 412, 414, 415, 486, 504, 505, 513, 514, 515, 518, 523, 524, 526, 651, 799,

BIOS

(5)

207, 233,

Bits

(1)

860,

Blanc

(4)

583, 664, 769,

Blancs

(1)

689,

Blank

(1)

193,

Ble

(4)

164, 694, 724, 1008,

Blend

(1)

408,

Bles

(2)

1010, 1014,

Blica

(1)

668,

Blocs

(5)

988, 992, 1009, 1010, 1012,

Bluetooth

(2)

534, 535,

Bon

(2)

945, 956,

Bona

(7)

70, 71, 181, 613, 713, 901, 947,

Bons

(5)

45, 662, 664, 683,

Boot

(18)

140, 141, 147, 152, 155, 294, 318, 324, 361, 485, 538, 545, 552, 554, 556, 597, 884, 913,

Bootappend

(11)

318, 360, 538, 544, 545, 548, 552, 554, 556, 597, 913,

Booting

(1)

273,

Bootloaders

(3)

620,

Bootstrap

(10)

323, 342, 363, 381, 383, 384, 385, 725, 822,

Bootstraping

(1)

721,

Bootstrapping

(3)

720, 721, 726,

Branca

(9)

676, 686, 817, 819, 821, 823,

Branques

(5)

657, 661, 816,

Brctl

(1)

280,

Breitner

(1)

451,

Brendan

(1)

32,

Breu

(3)

160, 161, 959,

Breument

(1)

218,

Brida

(15)

179, 180, 189, 190, 194, 233, 234, 241, 615, 834, 840, 905,

Brides

(1)

233,

bridge utils

(1)

278,

Bridged

(1)

280,

Bringing

(1)

280,

Brit

(2)

926, 927,

Broadcast

(1)

260,

Btrfs

(1)

169,

BTS

(4)

105, 736, 738,

Buck

(1)

43,

Build

(62)

50, 52, 54, 56, 58, 67, 118, 126, 129, 131, 133, 143, 186, 187, 238, 239, 252, 253, 299, 307, 310, 311, 320, 321, 337, 340, 343, 355, 361, 405, 418, 486, 520, 524, 620, 710, 711, 804, 829, 830, 839, 847, 853, 862, 863, 865, 868, 873, 890, 899, 902,

Buildd

(1)

790,

Building

(1)

361,

Buildpackage

(4)

131, 151, 152,

Buits

(1)

555,

Buscant

(1)

562,

Buscar

(7)

303, 326, 470, 641, 908, 943, 944,

C

Cabuda

(1)

894,

Cach

(2)

323,

Cache

(7)

407, 482, 581, 582, 583, 868, 884,

Cada

(30)

59, 69, 96, 100, 105, 180, 181, 205, 304, 337, 343, 344, 355, 363, 374, 381, 405, 437, 485, 550, 555, 598, 664, 665, 716, 816, 827, 992,

Cadascuna

(4)

364, 381, 547, 587,

Cadena

(1)

101,

Cadenes

(3)

1000, 1008, 1014,

Caducat

(1)

488,

Cal

(30)

64, 117, 125, 141, 154, 177, 192, 207, 233, 289, 337, 352, 374, 434, 444, 445, 457, 461, 494, 514, 586, 598, 620, 667, 821, 830, 894, 941, 943,

Calgui

(1)

100,

Calguin

(1)

153,

Camp

(5)

627, 628, 629, 630, 819,

Camps

(1)

398,

Can

(1)

310,

Canal

(1)

104,

Canvi

(5)

59, 176, 248, 665, 716,

Canvia

(3)

176, 336,

Canviant

(1)

161,

Canviar

(17)

96, 176, 180, 207, 227, 337, 354, 536, 537, 539, 570, 799, 817, 821, 823, 851, 962,

Canviarem

(1)

96,

Canviaria

(1)

176,

Canviats

(1)

421,

Canvien

(1)

850,

Canvis

(31)

46, 47, 59, 67, 101, 323, 333, 334, 343, 344, 354, 574, 583, 622, 656, 664, 666, 676, 677, 716, 819, 851, 876, 1010,

Cap

(38)

10, 11, 68, 96, 98, 99, 104, 141, 160, 162, 164, 214, 230, 298, 314, 327, 332, 336, 358, 360, 368, 371, 432, 434, 457, 488, 500, 524, 683, 741, 787, 827, 845, 972, 973, 1000,

Capa

(5)

174, 325, 363, 615, 716,

Captura

(1)

728,

Car

(6)

627, 628, 629, 630, 664, 750,

Caracter

(5)

648, 877, 921, 1004, 1008,

Carlos

(1)

33,

Carrega

(1)

169,

Carregador

(10)

24, 169, 170, 241, 254, 255, 258, 284, 637, 640,

Carregadors

(4)

618, 619, 620,

Carregar

(1)

177,

Carregat

(1)

267,

Carta

(1)

51,

Cas

(42)

59, 181, 207, 215, 219, 228, 248, 289, 292, 295, 355, 396, 430, 433, 467, 479, 485, 493, 496, 547, 586, 587, 598, 620, 715, 716, 725, 833, 837, 842, 850, 879, 893, 904, 905, 945, 959, 960, 1006,

Case

(1)

783,

Casos

(9)

160, 405, 432, 485, 553, 585, 722, 827, 877,

Casualitat

(1)

151,

Cat

(3)

495, 671, 888,

Caure

(1)

949,

Causa

(6)

83, 160, 248, 468, 591, 713,

Causar

(1)

696,

Causat

(1)

694,

Cdebootstrap

(3)

115, 704, 721,

Cdimage

(5)

793, 796, 804,

Cdrecord

(1)

193,

Cdrom

(4)

222, 534, 535, 558,

CDs

(2)

13, 559,

Cent

(1)

336,

Centra

(1)

6,

Central

(1)

303,

Cercar

(2)

548, 732,

Cert

(2)

51, 371,

Certes

(3)

658, 947, 981,

Certs

(3)

160, 562, 943,

Cfg

(4)

526, 624, 648, 649,

CHANGE

(2)

804,

Changelog

(2)

468, 941,

Changes

(2)

804,

Check

(2)

488, 489,

Checkbashisms

(1)

745,

Checkout

(2)

673, 818,

Chmod

(1)

669,

Chris

(1)

34,

Chroot

(107)

25, 150, 151, 155, 229, 248, 323, 363, 364, 381, 383, 384, 385, 390, 391, 395, 396, 404, 412, 413, 415, 417, 419, 430, 435, 440, 453, 455, 456, 457, 459, 461, 464, 470, 493, 495, 496, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 518, 519, 520, 522, 524, 526, 532, 533, 539, 595, 646, 651, 799, 844, 845, 859, 870, 871, 881, 886, 887, 888, 895, 897, 901, 902, 913, 956,

Cicle

(1)

716,

Cie

(2)

176, 178,

Cient

(1)

929,

Cies

(2)

71, 472,

Cil

(21)

161, 192, 207, 273, 276, 289, 290, 337, 352, 400, 455, 591, 690, 713, 716, 783, 883, 924, 926, 1002,

Cilment

(5)

411, 465, 536, 619, 626,

Cils

(3)

204, 950, 953,

Cinc

(1)

623,

Citament

(1)

634,

Clar

(1)

718,

Clara

(1)

1002,

Clarament

(1)

655,

Claredat

(1)

910,

Classificar

(1)

716,

Clau

(12)

28, 45, 374, 395, 567, 668, 893, 970, 981, 987, 1016,

Claus

(1)

768,

Clean

(20)

71, 234, 235, 246, 247, 248, 308, 322, 323, 337, 343, 868, 869, 876,

Clic

(1)

644,

Client

(7)

251, 254, 258, 670, 878, 881,

Clonar

(11)

146, 345, 346, 354, 807, 813, 814, 817, 821, 823,

Clone

(8)

129, 147, 673, 808, 810, 812, 815,

Cnica

(4)

371, 919, 929, 952,

Cniques

(2)

827, 945,

Cobreix

(1)

451,

Cobreixen

(1)

368,

Cobrir

(1)

9,

Code

(4)

989, 992,

Codename

(1)

804,

CODENAME

(2)

802, 804,

Codi

(20)

121, 127, 128, 144, 154, 169, 363, 366, 657, 739, 740, 741, 746, 821, 988, 992, 1009, 1010, 1012,

Codificaci

(2)

547,

Coher

(2)

337, 770,

Coherent

(3)

927, 937, 939,

Cohesi

(1)

938,

Coincideix

(1)

151,

Coincideixi

(2)

154, 292,

Coincideixin

(2)

406, 914,

Coincidir

(2)

406, 645,

Col

(9)

18, 19, 20, 21, 396, 411, 648, 926, 937,

Com

(190)

5, 6, 10, 13, 14, 26, 28, 45, 66, 67, 70, 83, 89, 97, 99, 105, 113, 125, 151, 154, 160, 161, 164, 172, 174, 177, 178, 180, 190, 195, 200, 202, 209, 227, 236, 241, 242, 254, 263, 269, 274, 284, 286, 292, 293, 295, 305, 317, 325, 326, 329, 332, 344, 352, 355, 360, 366, 371, 387, 398, 408, 415, 421, 430, 433, 434, 442, 444, 445, 485, 486, 488, 490, 493, 496, 514, 522, 532, 535, 539, 547, 558, 560, 561, 567, 572, 581, 583, 586, 588, 589, 591, 601, 605, 609, 615, 619, 630, 633, 634, 642, 648, 656, 657, 662, 667, 683, 686, 689, 698, 699, 713, 728, 733, 738, 750, 781, 819, 823, 829, 830, 834, 838, 840, 843, 845, 846, 848, 850, 851, 864, 882, 885, 893, 894, 896, 902, 923, 927, 931, 937, 943, 945, 947, 949, 950, 956, 965, 970, 987, 995, 999, 1018,

Combinaci

(1)

411,

Combinacions

(2)

176, 411,

Combinades

(1)

637,

Combinar

(1)

57,

Comen

(11)

61, 62, 65, 76, 323, 352, 417, 663, 714, 817,

Comencen

(6)

470, 763, 764, 765, 766, 767,

Comenta

(1)

902,

Comentari

(1)

1000,

Comentaris

(3)

998, 1000,

Comes

(2)

546, 555,

Cometes

(4)

769, 770, 775, 781,

Command

(5)

185, 306, 310, 311,

Commander

(1)

290,

Commands

(3)

183, 185,

Commit

(9)

59, 64, 67, 68, 678, 865, 875,

Commits

(2)

45, 660,

Comoditat

(3)

339, 418, 830,

Compara

(1)

900,

Comparaci

(1)

901,

Comparacions

(1)

782,

Comparteixen

(1)

1004,

Compartit

(1)

561,

Compatibilitat

(1)

742,

Compatible

(4)

113, 442, 559, 591,

Compatibles

(1)

561,

Compensaci

(1)

894,

Competent

(1)

949,

Compleix

(1)

445,

Compleixi

(1)

829,

Compleixin

(1)

995,

Complet

(4)

295, 303, 443, 620,

Completa

(11)

312, 314, 319, 323, 363, 470, 530, 547, 583, 775, 1010,

Completament

(6)

301, 490, 566, 648, 949, 950,

Complete

(1)

48,

Completely

(1)

804,

Completes

(1)

663,

Complexes

(1)

924,

Complicades

(1)

491,

Complicant

(1)

965,

Complicat

(2)

160, 591,

Complicats

(1)

876,

Compon

(1)

816,

Component

(1)

718,

Components

(13)

169, 293, 294, 318, 538, 545, 552, 554, 556, 583, 597, 893, 913,

Comportament

(7)

80, 378, 401, 433, 472, 488, 559,

Comportaments

(4)

6, 467, 528, 529,

Comportar

(1)

374,

Comprendre

(2)

894, 962,

Comprimir

(1)

713,

Comprimit

(3)

168, 293, 326,

Comprovaci

(1)

63,

Comprovador

(1)

901,

Comprovar

(14)

63, 128, 215, 696, 712, 721, 724, 734, 745, 821, 947, 970, 1006, 1010,

Comprovats

(1)

64,

Compte

(29)

51, 70, 117, 168, 177, 305, 488, 522, 550, 583, 598, 634, 645, 676, 738, 863, 914, 919, 923, 935, 943, 945, 949, 965, 970, 994, 1000, 1012,

Comptes

(1)

901,

Comunes

(5)

160, 411, 520, 524, 530,

Comunitari

(1)

45,

Comunitat

(1)

174,

Con

(1)

791,

Conc

(1)

932,

Concepte

(1)

945,

Conceptes

(7)

6, 11, 158, 159, 302, 833, 943,

Concessi

(1)

655,

Concret

(3)

248, 289, 959,

Condicionals

(4)

400, 420, 421, 428,

Coneguts

(3)

685, 688, 691,

Coneixement

(1)

933,

Conf

(27)

259, 260, 491, 533, 566, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 589, 609, 610, 830,

Config

(191)

140, 141, 147, 152, 155, 183, 184, 185, 186, 229, 231, 236, 237, 250, 251, 303, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 318, 321, 328, 334, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 353, 361, 365, 366, 375, 377, 378, 384, 388, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 404, 411, 415, 419, 421, 430, 435, 440, 457, 461, 470, 472, 477, 481, 484, 485, 488, 489, 491, 493, 495, 496, 508, 509, 511, 514, 515, 520, 522, 524, 526, 533, 535, 538, 539, 544, 545, 548, 552, 554, 556, 595, 597, 620, 645, 646, 648, 649, 651, 671, 675, 713, 830, 836, 837, 844, 845, 854, 855, 856, 857, 859, 870, 871, 876, 881, 884, 886, 887, 888, 895, 897, 913,

Configura

(1)

472,

Configuraci

(96)

6, 98, 99, 100, 101, 154, 157, 160, 164, 169, 207, 228, 248, 259, 273, 301, 303, 305, 312, 314, 321, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 339, 343, 345, 346, 350, 352, 359, 360, 363, 366, 387, 421, 430, 432, 434, 445, 448, 467, 470, 473, 476, 507, 510, 520, 524, 530, 533, 537, 543, 544, 547, 548, 551, 607, 620, 626, 648, 670, 710, 713, 714, 716, 823, 837, 845, 851, 867, 868, 876, 880, 900,

Configuracions

(13)

101, 248, 334, 346, 354, 366, 400, 462, 470, 485, 491, 620, 823,

Configurada

(2)

488, 551,

Configuran

(1)

581,

Configurant

(2)

157, 642,

Configurar

(14)

20, 101, 170, 249, 256, 258, 329, 390, 439, 469, 470, 490, 493, 500,

Configurat

(3)

167, 580, 615,

Configuration

(6)

260, 306, 310, 361,

Configurats

(4)

101, 439, 622, 674,

Configured

(1)

361,

Configuring

(1)

306,

Conflictes

(1)

784,

Confondre

(2)

959, 1013,

Conjunt

(5)

300, 325, 443, 716,

Conjunts

(2)

411, 716,

Connectant

(1)

887,

Connectar

(5)

195, 295, 599, 879,

Connectors

(2)

939,

Connexi

(2)

188, 963,

Conscients

(1)

1004,

Conseguir

(1)

1010,

Consell

(2)

490, 945,

Consells

(2)

445, 997,

Consens

(1)

405,

Conseq

(4)

483, 485, 486, 902,

Conservar

(1)

566,

Considera

(1)

483,

Considerable

(3)

51, 67, 366,

Considerablement

(1)

830,

Consideraci

(1)

532,

Consideracions

(2)

919, 994,

Considerar

(1)

559,

Considerat

(2)

292, 305,

Considerats

(1)

526,

Consisteixen

(1)

663,

Consistent

(1)

334,

Consola

(2)

209, 548,

Console

(1)

548,

Consta

(2)

329, 360,

Constru

(10)

132, 165, 172, 174, 286, 360, 387, 442, 694,

Construcci

(83)

6, 10, 47, 110, 151, 154, 160, 172, 173, 177, 179, 190, 240, 248, 286, 298, 301, 308, 315, 323, 337, 343, 359, 360, 362, 363, 366, 371, 381, 382, 383, 390, 391, 400, 433, 450, 451, 457, 469, 470, 472, 476, 485, 493, 494, 500, 518, 524, 532, 544, 692, 696, 710, 716, 725, 737, 799, 827, 829, 830, 860, 867, 868, 876, 901,

Construccions

(2)

323, 827,

Constructing

(1)

310,

Constructor

(4)

151, 176, 177,

Construeix

(7)

51, 363, 417, 690, 789, 838,

Construeixen

(4)

139, 248, 793, 796,

Construint

(6)

154, 378, 439, 494, 496, 687,

Construir

(52)

6, 11, 13, 19, 51, 53, 130, 139, 148, 150, 151, 154, 170, 178, 180, 181, 232, 233, 238, 244, 252, 286, 321, 323, 334, 347, 354, 355, 363, 374, 378, 400, 433, 442, 444, 689, 690, 720, 723, 823, 834, 837, 838, 846, 850, 860, 861, 872, 889,

Consultar

(12)

148, 307, 308, 488, 490, 491, 503, 504, 505, 685, 736, 823,

Consuming

(1)

310,

Cont

(20)

26, 28, 91, 105, 160, 165, 167, 169, 180, 241, 245, 295, 298, 346, 376, 482, 589, 823, 905,

Contact

(2)

804,

Contacte

(7)

102, 103, 174, 177, 628, 629, 656,

Contained

(1)

361,

Contemplen

(1)

178,

Contenen

(7)

172, 228, 284, 349, 637, 816, 876,

Contenir

(3)

406, 426, 583,

Contindr

(2)

336, 840,

Contingui

(10)

150, 337, 346, 434, 520, 524, 566, 790, 834, 850,

Continguin

(3)

326, 337, 733,

Contingut

(9)

205, 290, 363, 502, 576, 650, 837, 845, 994,

Continguts

(14)

196, 263, 356, 363, 368, 418, 470, 498, 499, 500, 574, 583, 664, 894,

Continua

(1)

642,

Continuaci

(15)

10, 242, 254, 321, 336, 339, 443, 483, 522, 547, 576, 599, 601, 880, 973,

Continuar

(4)

65, 66, 607, 641,

Continuaran

(1)

799,

Contra

(7)

150, 405, 450, 737,

Contraccions

(2)

951, 953,

Contrari

(3)

207, 228, 485,

Contrasenya

(4)

536, 539, 599, 615,

Contrasenyes

(1)

496,

Contrib

(6)

349, 376, 377, 392, 426, 427,

Contribuci

(4)

47, 68, 655,

Contribucions

(2)

45, 656,

Contribuir

(8)

44, 45, 653, 654, 667, 821, 920, 996,

Control

(6)

128, 371, 398, 462, 657, 851,

Controla

(1)

580,

Controladors

(1)

172,

Controlar

(1)

371,

Convencional

(1)

973,

Convenient

(5)

160, 284, 314, 387, 502,

Convenients

(1)

491,

Converteix

(1)

944,

Convertir

(1)

943,

Convidat

(1)

212,

Cooperaci

(1)

787,

Coordinaci

(2)

96, 100,

Cop

(12)

64, 160, 177, 181, 241, 267, 336, 354, 574, 596, 795, 848,

Copi

(1)

364,

Copia

(2)

14, 641,

Copiada

(1)

840,

Copiar

(20)

154, 180, 194, 195, 196, 200, 339, 398, 457, 514, 520, 524, 574, 615, 620, 840, 885,

Copiaran

(1)

583,

Copiats

(1)

366,

Core

(1)

408,

Correcci

(1)

803,

Correctament

(6)

692, 730, 882, 896, 914, 943,

Correcte

(6)

195, 196, 230, 717, 930, 945,

Correcting

(1)

663,

Corregir

(1)

69,

Correspon

(2)

508, 598,

Correspondran

(1)

555,

Corresponen

(1)

443,

Corresponent

(4)

176, 337, 432, 526,

Corresponents

(3)

381, 432, 639,

Correu

(16)

63, 103, 104, 177, 204, 656, 674, 713, 728, 733, 797, 801, 803, 995,

Cosa

(7)

96, 344, 349, 628, 634, 734, 935,

Coses

(13)

154, 366, 368, 387, 434, 665, 692, 851, 906, 964, 965, 987,

Cost

(1)

455,

Costa

(1)

901,

Costar

(1)

275,

Costum

(1)

286,

Count

(1)

573,

CPU

(1)

212,

Crea

(4)

343, 366, 626, 721,

Creaci

(8)

174, 219, 248, 275, 307, 332, 360, 451,

Creant

(1)

721,

Crear

(66)

16, 49, 55, 85, 97, 141, 149, 150, 151, 178, 180, 186, 200, 202, 227, 245, 281, 300, 302, 326, 329, 337, 378, 390, 415, 417, 418, 430, 465, 482, 485, 491, 493, 507, 520, 524, 572, 576, 587, 591, 596, 599, 603, 605, 609, 830, 833, 842, 843, 850, 876, 877, 879, 880, 887, 893, 894, 898, 904, 927,

Creat

(8)

230, 234, 532, 567, 574, 615, 864,

Create

(2)

183, 310,

Created

(1)

856,

Creates

(1)

311,

Creats

(2)

325, 651,

Creiem

(2)

9, 860,

Crida

(1)

344,

Cron

(1)

329,

Crucial

(1)

962,

Cryptsetup

(9)

591, 592, 593, 594, 595, 596, 600, 602, 614,

Cters

(6)

627, 628, 629, 630, 664, 750,

Ctica

(3)

71, 421, 947,

Ctiques

(1)

851,

Cura

(3)

344, 524, 876,

Current

(3)

183, 804,

Curs

(1)

648,

Cursiva

(1)

982,

Curt

(1)

154,

Curtes

(1)

923,

D

Dades

(18)

198, 205, 560, 561, 587, 588, 591, 613, 628, 629, 792, 894, 960,

Damunt

(3)

411, 644, 819,

Daniel

(1)

35,

Darrera

(2)

524, 686,

Darrere

(2)

301, 476,

Darreres

(2)

145, 157,

Dash

(1)

113,

Data

(3)

465, 906, 907,

Dctrl

(5)

418, 906, 907, 909, 911,

Ddns

(1)

260,

Dead

(2)

549,

Deb

(14)

132, 133, 149, 153, 154, 155, 392, 413, 440, 442, 495, 638,

Debconf

(8)

101, 500, 525, 526, 527,

Debhelper

(3)

302, 303, 305,

Debian

(179)

5, 23, 28, 70, 76, 77, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 117, 120, 123, 124, 128, 130, 142, 143, 168, 180, 218, 245, 250, 255, 263, 270, 273, 302, 303, 313, 326, 327, 342, 363, 366, 376, 378, 381, 384, 387, 388, 391, 408, 430, 432, 433, 440, 442, 450, 451, 468, 486, 488, 495, 502, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 657, 673, 689, 718, 721, 722, 724, 725, 736, 737, 738, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 798, 799, 804, 816, 817, 818, 819, 823, 831, 905, 909, 911, 913, 914, 984, 995,

debian next

(7)

657, 676, 816, 817, 819, 821, 823,

Debootstrap

(11)

115, 381, 638, 641, 704, 721, 725, 894, 895, 901, 902,

Debootstrapping

(1)

722,

Debtags

(2)

408, 409,

Debug

(1)

725,

Decents

(1)

371,

Decidir

(3)

411, 926, 927,

Declaraci

(1)

655,

Dedicar

(1)

411,

Default

(6)

181, 182, 260, 535, 624,

Defaults

(1)

185,

Defecte

(59)

10, 99, 100, 101, 154, 162, 176, 180, 181, 208, 209, 245, 312, 323, 336, 339, 360, 374, 376, 378, 385, 387, 433, 437, 438, 467, 473, 483, 488, 494, 536, 537, 539, 544, 547, 559, 619, 621, 622, 628, 638, 645, 690, 830, 832, 834, 837, 845, 887, 893, 900, 901,

Definir

(4)

350, 371, 544, 555,

Definitivament

(1)

196,

Deixant

(2)

664, 962,

Deixar

(7)

157, 486, 901, 992, 1000,

Deixem

(1)

845,

Del

(234)

6, 10, 11, 24, 27, 28, 49, 68, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 120, 121, 123, 124, 127, 139, 142, 144, 145, 148, 151, 154, 160, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 176, 180, 181, 188, 195, 196, 207, 208, 218, 219, 223, 228, 230, 233, 248, 251, 254, 255, 258, 265, 267, 269, 273, 286, 303, 319, 321, 323, 360, 363, 366, 378, 381, 387, 391, 393, 398, 405, 406, 413, 415, 417, 418, 430, 432, 433, 436, 437, 439, 443, 444, 447, 448, 468, 470, 486, 488, 490, 493, 500, 502, 507, 508, 512, 514, 516, 520, 522, 524, 526, 527, 530, 543, 547, 548, 551, 555, 558, 559, 560, 562, 566, 574, 580, 581, 586, 587, 588, 619, 620, 633, 634, 637, 640, 643, 644, 645, 655, 664, 667, 670, 672, 685, 687, 692, 699, 700, 701, 705, 706, 710, 713, 722, 724, 725, 736, 787, 789, 807, 817, 819, 837, 838, 864, 868, 894, 900, 901, 902, 906, 912, 914, 924, 931, 939, 947, 950, 999, 1001, 1002,

Dels

(115)

6, 9, 10, 14, 51, 67, 76, 80, 105, 132, 154, 160, 162, 246, 298, 325, 329, 356, 363, 368, 371, 372, 374, 378, 390, 397, 400, 402, 405, 428, 443, 450, 464, 465, 468, 482, 485, 488, 494, 498, 499, 500, 522, 524, 528, 529, 559, 560, 562, 570, 583, 586, 619, 620, 621, 638, 641, 648, 655, 657, 664, 681, 682, 692, 713, 733, 735, 736, 737, 743, 784, 790, 799, 817, 823, 828, 863, 876, 877, 894, 902, 912, 923, 926, 937, 947, 949, 959, 966, 973, 984, 1000, 1002, 1006, 1010, 1017,

Demanem

(2)

656, 662,

Demani

(1)

496,

Demostraci

(1)

514,

Deo

(1)

213,

Deos

(2)

514,

Dep

(2)

437, 496,

Dependents

(1)

336,

Depends

(1)

884,

Depenen

(2)

336, 438,

Depenent

(8)

61, 170, 188, 366, 437, 619, 620, 721,

Depuraci

(3)

628, 651, 894,

Derivada

(1)

117,

Derivades

(1)

738,

Derivat

(2)

378,

Derivats

(8)

378, 379, 619, 622, 965,

Des

(41)

6, 10, 13, 49, 61, 62, 76, 77, 97, 120, 123, 124, 142, 164, 169, 172, 192, 207, 208, 233, 293, 295, 323, 332, 334, 391, 560, 637, 638, 640, 644, 693, 819, 894, 901, 914,

Desactivant

(1)

880,

Desactivar

(5)

371, 483, 485, 486, 643,

Desavantatge

(3)

289, 482, 901,

Desavantatges

(2)

76, 459,

Desc

(8)

6, 171, 190, 371, 381, 830, 909, 911,

Descarrega

(1)

162,

Descarregant

(1)

638,

Descarregar

(3)

281, 293, 868,

Descarregat

(3)

267, 293, 637,

Descartar

(1)

713,

Descoberts

(1)

912,

Descobreix

(1)

910,

Descobrir

(1)

906,

Descomprimeix

(1)

255,

Descomptat

(1)

876,

Desconegut

(1)

378,

Described

(2)

361,

Descripci

(6)

160, 218, 296, 297, 550, 974,

Descripcions

(1)

906,

Descriptiu

(1)

940,

Descrit

(2)

242, 641,

Descrits

(1)

514,

Descriu

(6)

6, 648, 829, 830, 840, 956,

Descriuen

(1)

562,

Descriure

(5)

627, 628, 629, 941,

Descs

(2)

909, 911,

Desde

(3)

494, 558,

Desenvolupa

(1)

128,

Desenvolupadors

(3)

28, 104, 105,

Desenvolupament

(12)

28, 97, 172, 211, 214, 379, 433, 657, 692, 716, 823,

Desenvolupar

(1)

716,

Desenvolupem

(1)

379,

DESERVE

(1)

804,

Desig

(1)

845,

Desinstal

(1)

136,

Desitgi

(1)

601,

Desitgin

(1)

337,

Desitja

(7)

139, 178, 350, 430, 496, 500, 667,

Desitjada

(1)

716,

Desktop

(18)

404, 432, 435, 496, 844, 859, 911, 913,

Desmuntar

(2)

576, 611,

Desplegar

(1)

160,

Despr

(42)

59, 68, 99, 177, 190, 195, 200, 202, 205, 208, 209, 293, 329, 337, 354, 363, 364, 430, 488, 512, 514, 520, 524, 560, 566, 583, 599, 623, 642, 664, 677, 799, 817, 821, 840, 867, 887, 912, 958, 974,

Destinaci

(11)

150, 151, 169, 363, 390, 494, 641, 689, 692,

Destinat

(1)

479,

Destinats

(1)

336,

Destruir

(1)

894,

Details

(1)

185,

Detall

(2)

69, 581,

Detallada

(3)

45, 667, 960,

Detallades

(1)

160,

Detalls

(17)

9, 59, 105, 148, 176, 223, 314, 374, 401, 464, 488, 555, 566, 598, 692, 710, 933,

Detecta

(1)

63,

Detectar

(2)

712, 956,

Determinada

(1)

894,

Determinar

(5)

195, 303, 406, 598, 599,

Determinat

(4)

401, 486, 548, 965,

Dev

(20)

193, 195, 202, 568, 571, 573, 581, 582, 598, 599, 600, 602, 604, 606, 608,

Developers

(1)

804,

dh make

(1)

305,

Dhcp

(4)

259, 260,

DHCP

(5)

254, 256, 257, 258, 259,

Dhcpd

(2)

259, 260,

Dia

(2)

174, 943,

Diari

(1)

724,

Diccionari

(6)

942, 943, 944, 945, 946,

Dif

(8)

273, 690, 713, 924, 926, 950, 953, 1002,

Difer

(8)

14, 251, 305, 405, 464, 472, 486, 863,

Diferent

(7)

100, 248, 354, 411, 665, 950, 956,

Diferenta

(1)

151,

Diferentes

(4)

25, 119, 363, 432,

Diferents

(30)

78, 84, 161, 181, 251, 398, 411, 437, 467, 500, 560, 561, 585, 586, 587, 588, 633, 787, 789, 816, 877, 927, 945, 949, 956,

Diferir

(1)

27,

Dificil

(1)

716,

Difusos

(2)

69,

Dins

(25)

66, 70, 101, 208, 216, 218, 263, 293, 349, 364, 374, 398, 405, 417, 420, 430, 457, 494, 504, 713, 787, 894, 1002,

Dintre

(1)

503,

Dip

(2)

534, 535,

Dir

(23)

150, 174, 176, 293, 304, 390, 433, 470, 486, 566, 586, 587, 591, 665, 713, 924, 926, 933, 950, 970, 1000, 1013,

Direcci

(1)

352,

Directament

(15)

6, 103, 134, 151, 176, 195, 215, 241, 254, 371, 433, 722, 879, 933, 1004,

Directe

(1)

656,

Directori

(58)

49, 154, 157, 180, 181, 188, 234, 240, 246, 248, 255, 263, 265, 286, 289, 293, 301, 305, 321, 326, 354, 363, 366, 393, 396, 412, 415, 430, 457, 461, 507, 508, 516, 520, 524, 574, 581, 586, 713, 837, 840, 880, 887,

Directories

(1)

311,

Directoris

(6)

560, 566, 580, 583, 651,

Directory

(5)

183, 306, 310, 526,

Directrius

(2)

70, 993,

Direrents

(1)

162,

Disc

(15)

13, 167, 168, 170, 219, 242, 262, 284, 561, 567, 574, 591, 638,

Discos

(1)

560,

Discs

(2)

233, 562,

Discurs

(3)

939, 944, 945,

Discussed

(1)

310,

Discuteix

(1)

305,

Discutides

(2)

204, 444,

Discutir

(1)

522,

Discutit

(1)

732,

Disk

(2)

195, 599,

Disponibilitat

(2)

174, 387,

Disponible

(7)

207, 216, 269, 319, 374, 439, 467,

Disponibles

(13)

76, 84, 139, 143, 172, 286, 371, 374, 390, 406, 417, 620, 648,

Disposici

(2)

6, 912,

Dispositiu

(27)

160, 164, 190, 194, 195, 196, 198, 200, 205, 207, 208, 284, 570, 591, 598, 599, 603, 605, 607, 613, 615, 840, 892,

Dispositius

(9)

6, 13, 160, 207, 233, 588, 599, 601,

Dissenyat

(1)

169,

Dissenyats

(1)

337,

Dissenys

(2)

411, 555,

Distinci

(1)

505,

Distingir

(1)

7,

Distribuci

(49)

23, 27, 28, 88, 117, 150, 151, 360, 371, 373, 374, 376, 378, 380, 381, 382, 386, 387, 390, 403, 405, 494, 550, 551, 553, 687, 692, 701, 706, 721, 724, 830, 966,

Distribucions

(5)

78, 548, 689, 692, 738,

DISTRIBUTION

(1)

421,

Distribution

(3)

374, 375, 804,

Distrubuci

(1)

383,

Dit

(1)

947,

Diu

(1)

69,

Diverses

(15)

169, 317, 323, 344, 354, 358, 371, 381, 408, 520, 524, 546, 626, 816, 935,

Diversos

(16)

76, 337, 371, 433, 555, 584, 585, 586, 588, 821, 845, 885, 941,

Divideix

(3)

344, 360, 363,

Divideixen

(3)

154, 360, 919,

Divisions

(1)

376,

Dkms

(4)

226, 228, 229, 230,

Dmesg

(1)

195,

Doc

(11)

141, 155, 340, 520, 524, 539, 853, 865, 902,

Document

(9)

22, 44, 55, 445, 655, 667, 920, 937, 996,

Documenta

(2)

741, 787,

Documentaci

(11)

5, 51, 70, 141, 154, 337, 514, 902, 919, 965,

Documents

(3)

588, 1000, 1004,

Doe

(1)

675,

Domain

(2)

260,

Dona

(3)

258, 378, 379,

Donant

(1)

962,

Donar

(12)

334, 379, 433, 445, 450, 643, 687, 860, 894, 933, 959, 1004,

Donat

(2)

177, 241,

Donem

(1)

379,

Donen

(2)

79, 371,

Dos

(17)

57, 143, 154, 290, 295, 312, 418, 467, 502, 541, 555, 586, 860, 863, 896, 949, 1019,

Download

(1)

804,

Dpkg

(7)

131, 133, 151, 152, 264, 458,

dpkg dev

(1)

151,

Drecera

(1)

350,

Dreceres

(2)

207, 491,

Drets

(2)

655, 966,

Driver

(1)

228,

Dubtar

(1)

683,

Dubte

(4)

215, 290, 945, 1006,

Dues

(9)

69, 452, 587, 657, 683, 692, 880, 906, 945,

Dul

(1)

447,

Duls

(2)

167, 448,

Dump

(1)

713,

Dur

(7)

13, 242, 567, 574, 591, 638,

Durant

(41)

6, 20, 168, 198, 215, 315, 329, 359, 360, 371, 381, 390, 429, 430, 432, 457, 472, 493, 520, 521, 522, 524, 526, 530, 532, 539, 562, 583, 605, 648, 712, 723, 737, 851,

Durs

(2)

233, 562,

Dutes

(1)

956,

DVD

(8)

14, 84, 169, 180, 190, 207, 227, 561,

DVDs

(1)

13,

Dvorak

(3)

553, 555, 556,

E

Each

(1)

311,

Easy

(1)

361,

Echo

(29)

229, 280, 404, 419, 435, 440, 495, 577, 582, 587, 595, 610, 646, 649, 844, 859, 871, 881, 886, 897, 913,

Edici

(1)

28,

Editar

(13)

47, 64, 279, 339, 341, 343, 349, 620, 623, 667, 854, 876, 967,

Editats

(1)

336,

Editor

(3)

63, 66, 629,

Education

(1)

408,

Efectes

(4)

14, 959, 960,

Effort

(1)

804,

Efica

(1)

400,

Eficient

(1)

178,

Egrep

(1)

549,

Eina

(8)

70, 200, 401, 488, 721, 722, 906,

Eines

(9)

28, 101, 295, 296, 297, 298, 305,

Eject

(2)

885, 886,

Elecci

(5)

401, 411, 432, 845, 945,

Electr

(3)

177, 674, 797,

Elegir

(4)

251, 401, 471, 945,

Elements

(2)

450, 642,

Eliminant

(1)

902,

Eliminar

(7)

248, 308, 323, 429, 430, 450, 661,

Eliminaran

(1)

430,

Eliminarlo

(1)

344,

Eliminate

(1)

549,

Eliminats

(1)

893,

Elimini

(1)

337,

Ell

(2)

737, 966,

Elles

(1)

689,

Ells

(3)

76, 586, 965,

Els

(305)

9, 10, 11, 13, 15, 18, 24, 28, 47, 51, 59, 63, 64, 67, 69, 75, 86, 95, 97, 99, 101, 103, 117, 128, 141, 145, 149, 154, 160, 162, 167, 169, 176, 177, 180, 196, 209, 218, 219, 227, 233, 251, 256, 263, 273, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 301, 303, 304, 323, 325, 336, 337, 339, 343, 354, 360, 363, 364, 366, 368, 371, 374, 379, 381, 383, 387, 390, 398, 400, 405, 406, 408, 411, 413, 418, 430, 438, 439, 443, 444, 445, 448, 457, 458, 459, 461, 464, 467, 472, 480, 482, 483, 485, 486, 494, 500, 502, 507, 512, 514, 518, 520, 522, 524, 526, 530, 532, 547, 548, 551, 555, 560, 562, 566, 574, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 596, 598, 620, 622, 636, 642, 656, 662, 664, 676, 677, 685, 692, 696, 698, 712, 713, 736, 738, 745, 769, 787, 789, 799, 807, 819, 823, 827, 830, 833, 834, 864, 868, 876, 877, 880, 883, 901, 905, 906, 912, 920, 933, 941, 949, 950, 956, 960, 962, 963, 970, 974, 976, 992, 995, 996, 1000, 1004, 1008, 1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1020,

Email

(1)

675,

Embolcalls

(1)

337,

Emfatitzar

(1)

981,

Emmagatzema

(4)

198, 303, 326, 336,

Emmagatzemada

(1)

837,

Emmagatzemades

(2)

421, 561,

Emmagatzemar

(4)

284, 293, 587, 588,

Emmagatzemat

(1)

295,

Emmagatzematge

(6)

160, 227, 233, 462, 561, 562,

Emmagatzemen

(5)

336, 366, 411, 591, 712,

Emocionats

(1)

11,

Emulat

(1)

213,

Enable

(1)

643,

Encap

(1)

902,

Encara

(9)

174, 195, 336, 366, 406, 560, 613, 845, 1010,

Encarrega

(2)

323, 548,

Enciclop

(1)

943,

Encoding

(1)

547,

Encryption

(3)

595, 596, 597,

Endavant

(3)

160, 195, 583,

Endif

(3)

423, 425, 427,

Ends

(3)

154,

Enemic

(1)

943,

Engorroses

(1)

366,

Enll

(3)

390, 445, 500,

Enlla

(10)

174, 520, 524, 961, 962, 963, 1020,

Ens

(12)

9, 25, 100, 132, 174, 337, 560, 615, 634, 737, 885, 906,

Ensenya

(1)

827,

Ensenyar

(2)

10, 692,

Ent

(38)

9, 180, 190, 245, 249, 254, 263, 269, 271, 287, 292, 337, 344, 347, 350, 383, 387, 408, 439, 488, 494, 510, 514, 533, 536, 574, 598, 599, 603, 667, 670, 677, 699, 801, 854, 868, 912, 995,

Entendre

(6)

490, 560, 827, 924, 950, 953,

Enter

(1)

1012,

Entes

(1)

479,

Entorn

(15)

16, 17, 25, 101, 295, 326, 360, 368, 432, 540, 551, 784, 845, 926, 956,

Entra

(1)

591,

Entrada

(3)

208, 432, 434,

Entrades

(3)

406, 482, 643,

Entrar

(3)

207, 598,

Entre

(13)

7, 15, 64, 303, 387, 411, 505, 585, 823, 894, 926, 1002, 1019,

Entrer

(1)

208,

Ents

(13)

76, 86, 165, 219, 368, 418, 434, 445, 496, 562, 570, 626, 636,

Enumera

(1)

218,

Enumerades

(1)

829,

Enumerar

(3)

230, 883, 974,

Enumerats

(1)

586,

Envi

(1)

656,

Envia

(2)

254, 655,

Enviar

(14)

63, 68, 71, 103, 104, 177, 676, 686, 713, 714, 736, 737, 797, 803,

Enviats

(1)

738,

EPROM

(1)

254,

Equilibrat

(1)

928,

Equip

(4)

164, 168, 559, 789,

Equips

(3)

433, 787, 789,

Equivalent

(1)

195,

Errades

(1)

803,

Error

(25)

68, 105, 310, 683, 686, 687, 694, 712, 717, 718, 719, 721, 722, 724, 725, 728, 730, 732, 906,

Errors

(27)

63, 105, 215, 628, 651, 681, 682, 683, 686, 699, 713, 718, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,

Esborrany

(2)

967, 969,

Esborrar

(1)

621,

Escollir

(1)

472,

Escrigui

(1)

935,

Escriptori

(23)

209, 295, 371, 411, 431, 432, 433, 434, 644, 645, 845, 860, 903, 904, 905, 914,

Escriptura

(8)

168, 326, 560, 561, 813, 929, 952,

Escrit

(2)

259, 937,

Escrits

(4)

241, 999, 1004, 1016,

Escriuen

(3)

198, 560, 927,

Escriure

(21)

293, 438, 663, 664, 677, 768, 769, 814, 821, 863, 900, 919, 937, 955, 967, 969, 970, 976, 1012,

Escrivim

(1)

965,

Esdeveniments

(1)

968,

Esdevenint

(1)

7,

Esfor

(5)

174, 379, 411, 465, 937,

Esforcem

(1)

174,

Esmentades

(1)

7,

Esmentar

(1)

728,

Esmentat

(1)

415,

Esmentats

(3)

145, 169, 293,

Espai

(18)

80, 199, 200, 204, 371, 478, 479, 569, 882, 893, 896, 901, 902, 992, 1000,

Espais

(3)

583, 748, 769,

Espec

(15)

70, 214, 405, 430, 434, 553, 585, 598, 645, 687, 721, 827, 958, 965, 995,

Especial

(6)

344, 430, 561, 641, 733, 962,

Especialistes

(1)

405,

Especialitzada

(1)

70,

Especialitzades

(1)

408,

Especialment

(3)

181, 591, 1006,

Especials

(3)

160, 432, 583,

Especifica

(13)

233, 378, 413, 422, 424, 426, 473, 474, 561, 689, 830, 914,

Especificaci

(1)

562,

Especificacions

(1)

170,

Especificada

(2)

374, 645,

Especificant

(4)

236, 242, 360, 623,

Especificar

(26)

6, 315, 317, 352, 360, 374, 376, 387, 401, 434, 439, 444, 457, 476, 488, 533, 537, 546, 547, 555, 566, 630, 830, 912,

Especificat

(3)

336, 378, 385,

Especifiquen

(3)

251, 464, 555,

Espera

(4)

485, 622, 623,

Esperant

(1)

104,

Esperar

(1)

901,

Esperat

(1)

177,

Esperem

(2)

11, 927,

Esquelet

(6)

305, 312, 366, 507, 837, 880,

Essencial

(1)

885,

Est

(41)

45, 59, 61, 154, 160, 178, 181, 211, 319, 363, 378, 401, 439, 445, 450, 467, 485, 494, 496, 541, 598, 637, 648, 683, 687, 692, 696, 721, 726, 732, 737, 819, 848, 864, 905, 912, 929, 995,

Establert

(1)

430,

Establertes

(1)

336,

Estables

(1)

172,

Establiment

(1)

329,

Establir

(7)

383, 486, 543, 553, 830,

Estalvi

(2)

211, 901,

Estalvia

(2)

868, 901,

Estalviar

(8)

51, 80, 371, 478, 479, 882, 896, 901,

Estan

(17)

84, 104, 139, 143, 172, 286, 336, 371, 374, 406, 530, 586, 622, 696, 894,

Estandarditzar

(1)

937,

Estar

(2)

145, 334,

Estarem

(2)

719, 817,

Estat

(11)

68, 88, 204, 323, 334, 433, 685, 724, 732, 817, 962,

Estaven

(1)

76,

Estem

(3)

605, 965,

Esteses

(1)

926,

Estigueu

(1)

11,

Estigui

(7)

174, 177, 196, 269, 334, 483, 874,

Estiguin

(1)

364,

Estil

(8)

739, 740, 741, 751, 917, 924, 927, 941,

Estimaci

(2)

177,

Estona

(1)

840,

Estranger

(1)

949,

Estranys

(1)

931,

Estrictament

(1)

609,

Estructura

(1)

510,

Estudi

(1)

11,

Etapa

(27)

248, 363, 364, 381, 412, 413, 414, 415, 520, 524, 526, 642,

Etapes

(14)

248, 323, 362, 363, 364, 381, 413, 500, 518, 868, 974,

Etc

(19)

169, 170, 259, 260, 269, 279, 280, 393, 396, 482, 493, 507, 533, 642, 830, 845, 887, 888,

Ethernet

(1)

254,

Etiqueta

(9)

408, 564, 566, 570, 580, 587, 588, 605, 630,

Etiquetes

(2)

589, 661,

Evitar

(12)

71, 496, 586, 784, 924, 929, 931, 950, 951, 953, 964, 965,

Evoluci

(1)

560,

Evolucionar

(1)

850,

Evolucions

(1)

559,

Exacta

(1)

698,

Exactament

(2)

1008, 1012,

Exacte

(2)

437, 664,

Examinar

(3)

216, 290, 837,

Example

(4)

260, 675,

Examples

(7)

340, 520, 524, 539, 853, 865, 902,

Excepci

(3)

97, 555, 868,

Excepcionals

(1)

485,

Excepcions

(1)

960,

Excepte

(2)

233, 236,

Excessivament

(1)

944,

Exclamaci

(1)

417,

Exclude

(1)

792,

Exclusiva

(1)

743,

Execuci

(23)

6, 21, 47, 49, 53, 130, 134, 164, 212, 213, 215, 262, 386, 433, 493, 528, 529, 530, 559, 560, 729, 737, 783,

Executa

(11)

254, 321, 336, 363, 387, 390, 558, 560, 730,

Executades

(1)

7,

Executant

(2)

6, 67,

Executar

(29)

7, 17, 25, 64, 68, 128, 170, 180, 211, 236, 242, 249, 263, 304, 312, 417, 482, 500, 518, 520, 522, 524, 714, 725, 868, 970,

Executats

(2)

337, 366,

Executed

(1)

361,

Executen

(3)

329, 364, 524,

Executi

(1)

337,

Executin

(1)

524,

Executing

(1)

280,

Exemple

(108)

51, 53, 55, 57, 63, 66, 78, 84, 97, 99, 132, 151, 180, 181, 192, 195, 213, 234, 255, 259, 292, 293, 303, 315, 323, 336, 338, 339, 341, 344, 347, 349, 360, 364, 374, 376, 378, 387, 390, 391, 403, 411, 417, 422, 424, 426, 434, 439, 467, 476, 482, 485, 488, 490, 508, 514, 520, 524, 533, 539, 544, 548, 551, 553, 555, 562, 567, 572, 574, 581, 585, 588, 598, 601, 607, 620, 622, 645, 648, 667, 677, 713, 714, 743, 744, 768, 781, 782, 791, 830, 845, 883, 885, 894, 931, 958, 959, 960, 973, 984, 987, 1012,

Exemples

(22)

10, 181, 219, 246, 339, 555, 567, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 877, 956, 957, 978, 1018,

Exempt

(1)

211,

Exercici

(2)

834, 845,

Exig

(1)

829,

Existeix

(4)

186, 401, 733, 944,

Existeixen

(1)

394,

Existent

(3)

61, 248, 287,

Existents

(3)

450, 817, 926,

Existir

(1)

303,

Exit

(1)

888,

Experi

(1)

877,

Experimental

(4)

378, 439, 440,

Experimentals

(5)

371, 390, 398, 651, 851,

Experimentant

(2)

181, 726,

Experimentar

(2)

9, 411,

Expl

(1)

634,

Explica

(14)

67, 160, 178, 332, 371, 486, 522, 539, 581, 615, 657, 840, 851, 882,

Explicaci

(2)

959, 960,

Explicacions

(1)

664,

Explicar

(2)

532, 933,

Explicat

(2)

609, 1006,

Expliquem

(1)

444,

Explorades

(1)

877,

Exportaci

(1)

271,

Exportfs

(1)

272,

Exports

(1)

269,

Exposades

(1)

591,

Expressar

(3)

400, 943, 945,

Expressi

(3)

775, 1002,

Expressions

(4)

947, 948, 950, 953,

Expulsar

(1)

885,

Ext

(14)

169, 202, 203, 567, 568, 571, 572, 573, 575, 581, 582, 606,

Extern

(1)

591,

Externs

(3)

961, 962,

Extlinux

(1)

169,

Extra

(4)

164, 413, 432, 935,

Extremadament

(1)

1008,

Extrets

(1)

877,

Extreure

(3)

287, 290, 906,

F

Faci

(2)

401, 665,

Facilitar

(2)

344, 821,

Facility

(1)

260,

Facin

(1)

662,

Falla

(8)

692, 715, 716, 722, 725, 728, 730,

Fallar

(3)

473, 721, 724,

Falli

(1)

716,

Falsa

(1)

1004,

False

(13)

481, 484, 488, 489, 643, 881, 895, 896, 901,

Falses

(1)

406,

Falsos

(5)

948, 949, 1006,

Falsos amics

(1)

1005,

Falta

(2)

473, 474,

Falten

(2)

472, 486,

Familia

(1)

387,

Familiaritzar

(1)

976,

Familiaritzat

(3)

145, 160, 598,

Familiars

(1)

953,

Fan

(10)

28, 335, 337, 387, 574, 586, 716, 924, 1004,

Far

(1)

141,

Faran

(1)

622,

Farem

(4)

95, 96, 100, 737,

Fase

(5)

99, 323, 363, 641,

Fast

(2)

659, 819,

Fatal

(1)

68,

Favorablement

(1)

900,

Favorit

(3)

63, 66, 850,

Favorits

(1)

860,

Feina

(3)

76, 934, 1010,

Fem

(1)

860,

FEnhances

(1)

911,

Fent

(9)

76, 196, 344, 644, 726, 894, 902, 905, 933,

Fer

(112)

10, 11, 45, 51, 59, 67, 68, 70, 71, 164, 167, 174, 180, 205, 210, 230, 248, 254, 265, 269, 276, 284, 286, 289, 290, 343, 349, 354, 355, 363, 368, 398, 406, 424, 439, 456, 458, 463, 470, 476, 482, 483, 488, 494, 496, 508, 520, 524, 536, 539, 548, 574, 580, 581, 583, 586, 591, 622, 656, 657, 664, 665, 666, 667, 672, 677, 679, 692, 695, 710, 716, 728, 731, 782, 784, 789, 817, 819, 821, 851, 864, 867, 874, 876, 880, 882, 894, 896, 901, 905, 927, 931, 935, 956, 965, 967, 976,

Fet

(3)

323, 418, 1004,

Feta

(2)

164, 530,

Fetch

(3)

13, 293, 294,

Fetes

(2)

433, 946,

Fic

(7)

214, 295, 551, 598, 721, 958, 965,

Fica

(2)

687, 929,

Ficament

(3)

70, 387, 645,

Fics

(9)

405, 430, 434, 553, 585, 827, 966, 995, 1000,

Fidelment

(1)

999,

Field

(1)

418,

Figuren

(1)

176,

File

(2)

260, 573,

Filename

(1)

260,

Filesystem

(3)

255, 286, 294,

Filesystems

(1)

571,

Fill

(1)

586,

Filosofia

(2)

93, 450,

Final

(6)

6, 10, 344, 363, 490, 877,

Finalitats

(1)

408,

Finalitzar

(1)

177,

Finalment

(9)

10, 336, 343, 371, 398, 587, 860, 885, 901,

Finals

(1)

6,

Fins

(14)

105, 141, 254, 286, 334, 450, 561, 565, 585, 591, 615, 622, 648, 950,

Firmware

(3)

895, 901,

Fitxer

(49)

13, 14, 26, 69, 71, 188, 195, 233, 240, 241, 259, 303, 343, 415, 486, 488, 491, 508, 524, 533, 565, 566, 572, 574, 576, 579, 580, 583, 586, 587, 589, 609, 621, 623, 639, 648, 821, 830, 887,

FITXER

(1)

293,

Fitxers

(120)

14, 47, 51, 63, 64, 66, 67, 71, 132, 149, 153, 162, 168, 169, 202, 251, 255, 263, 267, 269, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 303, 312, 326, 336, 337, 343, 363, 364, 365, 366, 371, 381, 390, 394, 395, 396, 398, 413, 415, 430, 447, 482, 500, 502, 503, 504, 507, 508, 512, 514, 516, 520, 526, 551, 560, 564, 565, 574, 580, 581, 586, 587, 603, 605, 620, 641, 651, 677, 712, 713, 868, 876, 902, 976, 1000, 1008, 1010, 1012,

Fixers

(1)

468,

Fixfuzzy

(1)

69,

Fixing

(1)

663,

FLAVOUR

(1)

791,

Flavours

(6)

176, 342, 437, 646, 855, 860,

Flexibilitat

(1)

366,

Floppy

(3)

281, 534, 535,

Following

(2)

311, 804,

Fonamental

(1)

817,

Fons

(1)

621,

Font

(6)

121, 127, 144, 154, 363, 657,

Fonts

(6)

139, 145, 146, 148, 372, 494,

FOO

(8)

768, 769, 772, 774, 777, 779,

Foo

(21)

744, 753, 755, 758, 760, 777, 779, 781, 782, 980, 981, 983, 984, 986, 987, 989, 991,

Foobar

(2)

777, 779,

For

(18)

183, 185, 260, 280, 306, 311, 313, 361, 571, 573, 804,

Fora

(5)

81, 363, 524, 692, 896,

Fork

(1)

451,

Forma

(23)

67, 71, 97, 101, 161, 290, 329, 394, 400, 403, 406, 458, 470, 472, 539, 547, 641, 642, 663, 807, 813, 898, 1004,

Formal

(2)

944, 952,

Formar

(1)

437,

Format

(5)

51, 169, 170,

Formats

(2)

84, 976,

FORMATS

(2)

56, 58,

Formes

(4)

358, 398, 452, 639,

Formulari

(1)

176,

Forward

(2)

659, 819,

Fos

(1)

293,

Fossin

(5)

154, 371, 398, 901, 956,

FPriority

(1)

417,

Franc

(1)

553,

Franklin

(1)

36,

Frase

(2)

599, 615,

Frases

(4)

923, 946, 971, 1003,

Free

(10)

95, 349, 376, 377, 392, 426, 427, 804,

Fregant

(1)

11,

French

(1)

553,

Freq

(1)

491,

From

(1)

310,

Front

(2)

476, 483,

FTest

(1)

909,

Ftp

(6)

290, 342, 440, 476, 799,

Funci

(4)

169, 305, 387, 724,

Funciona

(7)

89, 485, 514, 560, 692, 746, 956,

Funcionalitat

(3)

450, 485, 894,

Funcionament

(4)

168, 303, 470, 864,

Funcionar

(5)

117, 169, 336, 485, 520,

Funcionen

(1)

444,

Funcioni

(10)

230, 639, 644, 645, 716, 882, 885, 896, 914,

Funcionin

(2)

101, 273,

Funcions

(4)

207, 450, 756, 784,

Further

(1)

804,

Fuse

(3)

533, 534, 535,

Fusionar

(1)

819,

Futures

(1)

172,

G

Gaireb

(4)

117, 877, 937, 1013,

Gamma

(1)

405,

Ganxo

(20)

366, 430, 500, 517, 518, 520, 521, 522, 524, 539, 902,

Ganxos

(2)

364, 522,

Garanteix

(1)

63,

Garanteixi

(1)

364,

Garantir

(3)

67, 174, 371,

Gaudir

(1)

891,

Gdm

(1)

881,

Gdm3

(1)

880,

Geli

(1)

40,

Gen

(3)

154, 305,

Generaci

(1)

542,

Generada

(2)

241, 880,

General

(25)

11, 28, 101, 254, 263, 296, 297, 357, 358, 421, 486, 560, 586, 628, 629, 663, 718, 737, 750, 823, 923, 945, 995,

Generalitzaci

(1)

559,

Generalment

(3)

68, 166, 1010,

Generals

(3)

919, 927, 994,

Generar

(9)

305, 325, 416, 417, 544, 710, 801, 880, 912,

Generat

(3)

154, 255, 486,

Generate

(1)

856,

Generats

(3)

153, 154, 868,

Genisoimage

(1)

290,

Gent

(2)

381, 963,

Geogr

(1)

387,

Germ

(1)

945,

German

(16)

435, 549, 909, 910, 911, 913,

Gesti

(8)

314, 330, 331, 442, 657, 710, 820, 851,

Gestionar

(3)

332, 333, 337,

Gestor

(4)

290, 293, 315, 643,

Gestors

(1)

642,

Get

(10)

48, 126, 193, 220, 226, 482, 593, 901, 907,

Gica

(1)

968,

Gim

(2)

96, 265,

Gina

(20)

174, 176, 177, 286, 319, 323, 470, 493, 514, 522, 530, 555, 562, 581, 586, 589, 685, 691, 733,

Gines

(6)

148, 208, 223, 488, 490, 639,

Git

(79)

49, 67, 71, 128, 129, 139, 145, 147, 172, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 657, 669, 671, 673, 674, 675, 678, 680, 805, 806, 807, 808, 810, 812, 813, 815, 816, 818, 819, 821, 823, 851, 864, 865, 875,

Gitconfig

(1)

350,

Gitignore

(3)

71, 865,

Gksu

(1)

496,

GNOME

(5)

434, 903, 904, 905,

Gnome

(13)

295, 404, 408, 432, 435, 496, 497, 913,

GNU

(2)

25, 966,

Governa

(1)

381,

Governen

(1)

387,

Gparted

(2)

200, 201,

GPG

(1)

395,

GPL

(2)

655, 966,

GPT

(1)

563,

Gra

(1)

933,

Grabable

(1)

561,

Graf

(1)

664,

Grafs

(3)

664, 941, 999,

Gram

(1)

970,

Gran

(10)

9, 69, 76, 195, 211, 374, 789, 901, 944, 1004,

Grans

(2)

83, 656,

Grapat

(1)

406,

Gravar

(6)

180, 191, 192, 233, 840,

Grep

(5)

417, 418, 906, 909, 911,

Groups

(1)

535,

GRUB

(2)

169, 254,

Grub

(1)

281,

Grup

(2)

405, 533,

Grups

(4)

405, 532, 533, 995,

Guanya

(1)

901,

Guanyar

(1)

902,

Guarda

(1)

337,

Guardades

(1)

561,

Guardant

(3)

574, 838, 846,

Guardar

(3)

560, 587,

Guardaran

(1)

583,

Guardi

(2)

337, 496,

Guardin

(1)

819,

Guest

(4)

228, 229,

Guia

(1)

917,

Guide

(2)

451, 916,

Guions

(2)

421,

H

Habilitat

(1)

363,

Habitual

(4)

164, 190, 596, 898,

Hagi

(8)

188, 520, 732, 882, 924, 1013,

Hagin

(1)

209,

Hagu

(1)

637,

Han

(37)

7, 47, 51, 154, 204, 230, 251, 303, 323, 336, 337, 379, 400, 412, 433, 508, 532, 561, 591, 664, 676, 713, 738, 792, 799, 864, 920, 962, 969, 970, 996, 1000, 1004, 1012, 1015, 1016,

han de

(1)

458,

Hand

(1)

310,

Handbook

(2)

327, 443,

Haur

(8)

180, 209, 234, 246, 315, 819, 935, 960,

Haura

(1)

413,

Hauran

(2)

488, 935,

Hauria

(4)

240, 581, 677, 734,

Haurien

(2)

486, 995,

Hav

(1)

885,

Haver

(9)

188, 240, 354, 514, 596, 648, 868, 960, 995,

Havia

(1)

76,

Hda

(1)

243,

Hdd

(4)

160, 233, 237, 342,

HDD

(8)

169, 232, 233, 236, 241, 242, 251,

Headers

(2)

230, 231,

Help

(2)

208, 977,

Hem

(10)

256, 596, 615, 860, 877, 896,

Hendry

(1)

38,

HERE

(2)

804,

Heretar

(1)

467,

Heus

(2)

259, 572,

Hierarchy

(1)

183,

HOME

(1)

350,

Home

(8)

64, 507, 574, 581, 582, 583, 587,

Hook

(3)

520, 524, 902,

Hooks

(13)

311, 325, 500, 507, 517, 519, 520, 523, 524, 539, 902,

Hor

(2)

329, 360,

Hora

(8)

69, 251, 401, 472, 622, 720, 723, 994,

Host

(2)

318, 671,

Hostname

(2)

318, 671,

How

(1)

451,

Hpa

(1)

264,

Html

(9)

51, 58, 63, 64, 508, 509, 511, 802,

HTML

(1)

514,

Http

(27)

294, 342, 384, 387, 388, 392, 440, 476, 477, 495, 669, 804, 812, 822, 831,

Https

(1)

810,

Hybrid

(12)

26, 160, 188, 193, 197, 200, 205, 222, 227, 241, 623, 840,

I

Iceweasel

(4)

844, 845, 859, 860,

Icona

(1)

644,

Idea

(5)

10, 70, 181, 301, 713,

Ideal

(3)

502, 926, 956,

Idees

(3)

968, 969,

Identificada

(1)

563,

Identificar

(6)

181, 337, 626, 655, 692, 1010,

Identificat

(2)

564, 565,

Identitiesonly

(1)

671,

Identityfile

(1)

671,

Ideologies

(1)

929,

Idiom

(1)

948,

Idioma

(7)

53, 432, 548, 949, 999, 1004,

Idiomes

(5)

51, 67, 433, 949, 1004,

Ifconfig

(2)

280,

Ifname

(1)

282,

Ifup

(2)

279, 280,

Igual

(3)

390, 637, 655,

Igualment

(1)

242,

Image

(30)

10, 26, 188, 193, 197, 200, 205, 222, 227, 231, 233, 240, 241, 242, 243, 255, 288, 437, 438, 439, 440, 573, 840,

Images

(16)

172, 294, 318, 336, 342, 346, 347, 348, 353, 354, 804,

Imatge

(188)

10, 11, 13, 26, 101, 154, 160, 162, 166, 167, 168, 170, 174, 177, 179, 180, 181, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 205, 209, 215, 217, 221, 224, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 241, 242, 244, 245, 249, 251, 252, 255, 267, 269, 286, 287, 289, 290, 293, 295, 301, 314, 315, 326, 332, 334, 336, 347, 352, 354, 355, 360, 363, 366, 371, 374, 387, 390, 398, 417, 433, 434, 437, 438, 439, 476, 479, 480, 483, 485, 490, 494, 496, 500, 502, 504, 507, 518, 565, 572, 574, 576, 615, 616, 617, 619, 621, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 637, 639, 640, 651, 685, 696, 728, 791, 832, 833, 834, 837, 838, 840, 842, 843, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 860, 861, 864, 879, 882, 885, 889, 892, 893, 894, 896, 898, 900, 901, 902, 904, 905,

Imatges

(60)

6, 13, 84, 95, 101, 110, 151, 160, 161, 171, 172, 173, 174, 178, 181, 195, 209, 211, 219, 233, 248, 251, 275, 286, 291, 325, 346, 349, 354, 411, 432, 505, 633, 637, 638, 645, 789, 793, 796, 799, 823, 827, 843, 877,

Imbricats

(2)

586,

Img

(9)

26, 219, 233, 240, 241, 242, 243, 286, 293,

Imitar

(2)

927, 953,

Immediatament

(3)

514, 821, 837,

Impacients

(2)

8, 684,

Imparcial

(1)

929,

Impedeix

(2)

344, 901,

Impedir

(1)

486,

Impersonal

(1)

1004,

Impersonals

(1)

1003,

Implementaci

(1)

472,

Implementar

(1)

443,

Implica

(1)

935,

Implicacions

(1)

966,

Implicat

(1)

541,

Impliquen

(1)

491,

Import

(2)

374, 865,

Importa

(1)

949,

Important

(12)

9, 28, 311, 485, 532, 589, 676, 956, 976, 992, 1008,

Importants

(4)

154, 174, 305, 371,

Impossible

(3)

926, 937, 1013,

Impressi

(1)

1004,

Imprevistes

(1)

902,

Incl

(4)

488, 644, 816, 914,

Incloent

(4)

154, 371, 880, 966,

Inclogu

(1)

502,

Inclogui

(2)

716, 904,

Incloguin

(1)

434,

Inclosos

(3)

371, 485, 696,

Inclou

(13)

101, 160, 325, 363, 520, 633, 645, 683, 687, 713, 789, 863,

Inclouen

(7)

81, 82, 295, 415, 444, 823, 827,

Inclour

(3)

438, 664,

Inclouran

(1)

437,

Incloure

(31)

154, 228, 366, 371, 374, 417, 434, 437, 442, 443, 447, 448, 480, 486, 500, 508, 514, 553, 651, 655, 698, 733, 876, 885, 901, 929, 1002, 1010,

Include

(2)

522, 624,

Includes

(38)

311, 470, 493, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 522, 532, 533, 539, 648, 649, 651, 804, 845, 887, 888,

Inclusi

(1)

470,

Incomplet

(1)

962,

Inconvenients

(1)

455,

Incorrectament

(1)

960,

Increments

(1)

716,

Indefinida

(1)

622,

Indentaci

(1)

747,

Independent

(1)

637,

Independentment

(2)

180, 644,

Independents

(3)

304, 637, 640,

Indesitjables

(2)

450, 960,

Index

(5)

63, 64, 508, 509, 511,

Indica

(2)

417, 444,

Indicador

(4)

24, 169, 209, 360,

Indicar

(1)

412,

Indices

(3)

481, 895, 901,

Indiferent

(1)

181,

Indiquen

(2)

363, 547,

Indiqui

(1)

13,

Individual

(1)

67,

Individualment

(1)

398,

Individuals

(3)

323, 408, 411,

Inferior

(2)

176, 321,

Infinita

(2)

344, 877,

Infla

(1)

483,

Influeix

(3)

374, 432, 532,

Influeixen

(2)

371, 421,

Influir

(2)

24, 482,

Informaci

(37)

6, 45, 101, 105, 208, 254, 273, 305, 307, 308, 327, 468, 503, 504, 505, 527, 589, 639, 656, 667, 687, 697, 698, 699, 725, 728, 733, 736, 823, 933, 935, 962, 995,

Informacions

(2)

379, 1000,

Informal

(1)

945,

Informar

(13)

105, 271, 681, 682, 683, 717, 722, 725, 728, 735, 737,

Informat

(1)

734,

Information

(3)

306, 804,

Informatius

(1)

68,

Informe

(9)

683, 686, 698, 699, 716, 718, 732, 733, 737,

Informes

(2)

683, 736,

Infraestructura

(1)

465,

Ingenu

(1)

924,

Inherents

(1)

213,

Inhibici

(1)

329,

Inici

(2)

208, 329,

Inicia

(1)

560,

Inicial

(8)

167, 262, 284, 327, 332, 363, 446, 622,

Inicialment

(2)

381, 1008,

Inicials

(5)

64, 286, 336, 860, 880,

Inician

(1)

13,

Iniciar

(9)

14, 169, 208, 209, 307, 339, 644, 864, 887,

Iniciat

(1)

209,

Init

(1)

865,

Initial

(2)

310, 865,

Initializing

(1)

306,

Initramfs

(6)

155, 248, 325, 327,

Initrd

(10)

167, 169, 170, 255, 267, 286, 293, 637, 640, 651,

Injectats

(1)

400,

Innecess

(1)

935,

Innecessari

(1)

465,

Innecessaris

(1)

933,

Inserci

(1)

514,

INSERT

(2)

804,

Inside

(1)

311,

Inspiraci

(1)

259,

Inst

(2)

25, 696,

Insta

(2)

456, 457,

Instal

(160)

13, 23, 47, 99, 101, 107, 108, 118, 119, 123, 125, 130, 132, 134, 139, 140, 141, 143, 154, 164, 176, 192, 205, 219, 230, 242, 263, 268, 273, 278, 290, 293, 363, 364, 368, 369, 370, 371, 387, 391, 397, 398, 400, 408, 413, 415, 422, 424, 426, 429, 430, 432, 433, 439, 444, 449, 452, 457, 459, 463, 464, 465, 467, 468, 472, 473, 474, 483, 486, 494, 496, 500, 512, 522, 526, 558, 591, 592, 594, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 650, 651, 723, 724, 730, 821, 829, 901, 902, 903, 904, 905, 914,

Instalar

(1)

641,

Install

(12)

48, 126, 135, 193, 220, 226, 303, 361, 430, 482, 593, 907,

Installed

(1)

361,

Installer

(15)

430, 641, 643, 644, 646, 648, 649, 651, 913, 914,

Instant

(7)

97, 122, 138, 139, 156, 157, 391,

Insteadof

(1)

351,

Instruccions

(5)

160, 241, 443, 918,

Instrueix

(1)

374,

Int

(2)

400, 743,

Intacta

(1)

323,

Integrar

(1)

633,

Integrin

(1)

442,

Integritat

(5)

63, 894, 902, 1010,

Intel

(1)

933,

Intenci

(2)

314, 821,

Intent

(1)

334,

Intenta

(1)

719,

Intentar

(10)

267, 548, 687, 923, 924, 927, 950, 953, 962, 965,

Inter

(3)

451, 479, 894,

Intercanviant

(1)

411,

Interessats

(1)

530,

Interessen

(1)

132,

Interf

(2)

176, 178,

Interior

(1)

880,

Interna

(1)

337,

Internacional

(1)

926,

Internes

(2)

432, 764,

Internet

(5)

13, 161, 284, 295, 962,

Interpretar

(1)

490,

Interrupcions

(1)

174,

Intervenci

(1)

1010,

Intradu

(2)

1010, 1014,

Introducci

(3)

161, 172, 843,

Introduir

(3)

24, 532, 648,

Intrusives

(1)

894,

Inusuals

(2)

486, 953,

Invents

(1)

931,

Invertida

(1)

344,

Involunt

(1)

71,

IRC

(2)

104,

Irc

(2)

104, 953,

ISC

(1)

259,

Isc

(2)

259, 260,

Iso

(21)

26, 160, 188, 193, 197, 200, 205, 222, 227, 241, 287, 288, 290, 623, 627, 628, 629, 630, 791, 840,

ISO

(31)

169, 170, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 217, 221, 224, 225, 233, 234, 241, 242, 251, 615, 625, 626, 834, 840, 905,

Isolinux

(3)

169, 620,

isolinux cfg

(2)

623,

ISOs

(1)

325,

ISSUES

(1)

804,

Itats

(1)

939,

Iteraci

(1)

716,

Ixer

(2)

791, 946,

J

Jerarquia

(1)

186,

Jessie

(12)

5, 28, 150, 151, 374, 494, 970,

Joachim

(1)

451,

Joc

(2)

444, 591,

John

(2)

675,

Jonas

(1)

37,

Juntament

(6)

336, 343, 363, 588, 621, 728,

Juntes

(2)

912, 946,

Junts

(2)

486, 789,

Just

(1)

856,

K

Kai

(1)

38,

Kde

(2)

432, 911,

Kernel

(3)

268, 327, 443,

Key

(1)

395,

Keyboard

(16)

548, 552, 554, 555, 556, 913,

Keyring

(4)

496, 497,

Keys

(9)

549, 669, 671,

Kiosk

(2)

881,

Kirschner

(1)

41,

Kvm

(5)

219, 220, 222, 242, 243,

L

Label

(3)

588,

Labes

(1)

945,

Laboraci

(2)

926, 937,

Laci

(41)

13, 23, 99, 107, 108, 118, 140, 143, 154, 164, 363, 368, 369, 370, 371, 429, 430, 432, 444, 449, 459, 472, 473, 474, 483, 486, 512, 522, 633, 637, 641, 648, 723, 829, 901,

Lacions

(3)

486, 648,

Lada

(2)

176, 242,

Lador

(35)

23, 273, 415, 430, 432, 433, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 650, 651, 903, 904, 905, 914,

Lamb

(1)

34,

Lang

(1)

909,

LANGUAGE

(2)

64, 66,

Language

(2)

547,

LANGUAGES

(2)

54, 58,

Lant

(2)

638, 642,

Laptop

(1)

435,

Lar

(44)

99, 101, 119, 123, 125, 130, 132, 134, 136, 139, 141, 154, 192, 219, 230, 242, 263, 268, 278, 293, 387, 391, 397, 398, 408, 422, 424, 426, 432, 439, 452, 463, 464, 465, 467, 472, 591, 592, 594, 821,

Laran

(3)

371, 413, 457,

LARGER

(1)

804,

Lat

(7)

47, 290, 430, 558, 638, 730, 829,

Later

(1)

804,

Latest

(1)

443,

Lats

(9)

13, 154, 371, 400, 486, 512, 526, 902, 905,

Latter

(1)

311,

Launcher

(4)

644, 646, 913, 914,

Layout

(1)

549,

Layouts

(6)

548, 552, 554, 555, 556, 913,

lb build

(1)

307,

lb clean

(1)

308,

lb config

(1)

306,

Lcul

(1)

177,

Lease

(2)

260,

Lecci

(5)

18, 19, 20, 21, 411,

Lector

(3)

845, 1002, 1004,

Lectors

(4)

923, 933, 941, 959,

Lectura

(9)

11, 168, 326, 344, 558, 559, 560, 807,

Legacy

(2)

549,

Len

(7)

364, 371, 415, 486, 500, 512,

Lents

(1)

83,

Les

(288)

6, 7, 13, 28, 45, 51, 53, 59, 70, 95, 101, 139, 145, 146, 148, 151, 157, 160, 165, 168, 172, 195, 198, 205, 207, 208, 209, 211, 216, 223, 230, 233, 241, 248, 251, 275, 286, 293, 295, 296, 297, 298, 305, 321, 323, 325, 329, 334, 336, 337, 341, 343, 346, 349, 354, 358, 360, 364, 368, 371, 376, 378, 379, 381, 387, 390, 396, 398, 400, 405, 411, 412, 415, 420, 421, 432, 433, 434, 443, 444, 450, 468, 470, 476, 479, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 491, 494, 496, 500, 505, 518, 520, 524, 525, 530, 533, 555, 558, 559, 560, 561, 581, 583, 587, 591, 613, 619, 620, 626, 633, 634, 637, 639, 643, 645, 648, 656, 657, 664, 685, 686, 689, 692, 714, 734, 738, 750, 756, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 781, 784, 787, 790, 792, 793, 796, 799, 807, 813, 816, 819, 823, 829, 830, 843, 850, 851, 868, 876, 877, 894, 906, 908, 910, 912, 924, 926, 927, 943, 944, 945, 950, 951, 953, 956, 964, 965, 968, 970, 971, 987, 995, 999, 1000, 1008, 1016, 1018, 1019, 1021,

Lib

(6)

482, 522, 539, 583,

Libs

(2)

422, 423,

Lic

(2)

520, 524,

Licitada

(1)

728,

Lides

(3)

176, 336, 548,

Ligents

(1)

933,

Like

(1)

311,

Limita

(1)

228,

Limitaci

(1)

583,

Limitacions

(2)

213, 216,

Limitadades

(1)

213,

Limitar

(1)

719,

Limitat

(1)

178,

Lin

(3)

364, 494,

Ling

(2)

919, 921,

Linux

(34)

25, 116, 166, 167, 169, 170, 176, 230, 231, 254, 267, 327, 342, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 646, 751, 855, 860,

List

(36)

229, 311, 390, 391, 393, 404, 412, 413, 415, 419, 430, 435, 440, 482, 495, 496, 595, 646, 844, 859, 870, 871, 881, 886, 897, 913,

Lists

(27)

229, 311, 404, 411, 415, 419, 430, 435, 496, 594, 595, 646, 792, 804, 844, 859, 870, 871, 881, 886, 897, 913,

Live

(223)

5, 15, 26, 72, 73, 76, 104, 118, 126, 129, 131, 133, 140, 141, 143, 147, 152, 155, 157, 165, 168, 172, 181, 182, 188, 193, 197, 200, 205, 208, 209, 222, 227, 233, 240, 241, 242, 243, 250, 255, 263, 270, 286, 289, 293, 294, 299, 306, 310, 311, 318, 324, 326, 328, 340, 346, 347, 348, 351, 353, 354, 360, 361, 366, 379, 391, 392, 393, 405, 415, 418, 430, 485, 486, 494, 495, 503, 505, 506, 507, 519, 520, 522, 524, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 544, 545, 548, 552, 554, 556, 558, 583, 597, 601, 602, 604, 606, 608, 614, 620, 640, 641, 643, 646, 651, 657, 669, 671, 673, 683, 712, 718, 725, 730, 736, 737, 741, 787, 789, 790, 791, 804, 807, 808, 810, 812, 813, 815, 821, 822, 829, 830, 840, 853, 865, 884, 885, 886, 902, 913,

LIVE

(4)

534, 766, 804,

live boot

(34)

15, 18, 97, 141, 143, 146, 148, 149, 151, 154, 157, 208, 293, 298, 311, 325, 329, 360, 361, 532, 562, 589, 591, 615, 657, 686, 687, 707, 712, 734, 737, 885,

live build

(79)

6, 14, 15, 19, 97, 112, 117, 119, 123, 125, 128, 134, 139, 154, 157, 162, 170, 176, 178, 180, 228, 230, 248, 275, 298, 300, 301, 303, 305, 310, 325, 332, 336, 337, 339, 371, 374, 378, 398, 401, 421, 433, 442, 467, 502, 526, 532, 619, 628, 639, 645, 648, 657, 686, 687, 690, 698, 702, 714, 721, 724, 734, 737, 763, 764, 765, 829, 833, 834, 879, 880, 906,

live config

(35)

15, 20, 24, 97, 141, 143, 146, 148, 149, 154, 157, 208, 298, 311, 329, 360, 361, 522, 530, 533, 657, 686, 687, 708, 712, 734, 737, 766, 767, 885,

live images

(2)

657, 823,

live manual

(25)

6, 15, 22, 47, 49, 51, 61, 63, 68, 69, 70, 181, 657, 667, 807, 814, 919, 929, 956, 966, 976, 994,

live tools

(7)

15, 21, 657, 686, 687, 709, 734,

Llan

(6)

154, 282, 789, 807, 914,

Llancen

(1)

640,

Llar

(3)

715, 716,

Llarg

(2)

28, 162,

Llarga

(1)

1010,

Llavors

(9)

64, 67, 150, 269, 510, 591, 819, 864, 974,

Llegeix

(2)

321, 963,

Llegibles

(1)

565,

Llegint

(1)

305,

Llegir

(13)

9, 10, 11, 70, 208, 337, 493, 783, 803, 920, 996,

Llegit

(1)

995,

Llegits

(1)

336,

Llen

(1)

28,

Lleng

(5)

432, 450, 935, 944,

Llengua

(10)

63, 64, 66, 433, 434, 548, 944, 952,

Llenguatge

(11)

360, 368, 371, 431, 432, 540, 541, 906, 912, 931, 953,

Llenguatges

(1)

995,

Llestos

(1)

241,

Lletra

(1)

663,

Lletres

(3)

421, 434, 634,

Llic

(3)

655, 964, 966,

Llicencia

(1)

655,

Lligats

(1)

514,

Llista

(47)

63, 103, 104, 204, 230, 319, 323, 398, 400, 403, 408, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 430, 470, 486, 496, 530, 546, 547, 555, 656, 664, 713, 728, 733, 807, 858, 912,

Llistar

(2)

408, 599,

Llistat

(3)

30, 713, 870,

Llistes

(24)

366, 371, 398, 399, 400, 405, 410, 411, 412, 414, 416, 420, 421, 430, 485, 734, 880, 995,

Lliurament

(11)

656, 663, 664, 665, 864, 867, 874, 876,

Lliuraments

(4)

657, 662, 665,

Lliure

(3)

199, 200, 569,

Lliures

(1)

172,

Lloc

(32)

10, 14, 174, 207, 219, 230, 233, 241, 343, 352, 364, 378, 457, 464, 468, 641, 656, 713, 719, 732, 744, 748, 768, 783, 860, 931, 941, 962, 974,

Llocs

(4)

451, 962,

Lluny

(2)

683, 845,

Local

(32)

13, 160, 260, 312, 360, 368, 383, 503, 504, 506, 507, 512, 513, 514, 519, 522, 523, 532, 540, 544, 620, 648, 651, 726, 830, 858, 870,

Locale

(2)

544, 649,

Localepurge

(1)

894,

Locales

(10)

329, 542, 544, 545, 546, 547, 552, 554, 913,

Localhost

(3)

384,

Localitzaci

(2)

70, 894,

Localitzat

(2)

903, 904,

Localment

(1)

651,

Locals

(11)

364, 410, 411, 414, 561, 562, 638, 642, 765, 819,

Locant

(1)

648,

Locar

(1)

396,

Log

(14)

260, 337, 343, 710, 711, 712, 714, 838, 839, 846, 847, 863, 899,

Logotips

(1)

966,

Logs

(1)

712,

Longitud

(6)

627, 628, 629, 630, 664, 1013,

Loop

(1)

288,

Los

(15)

69, 170, 290, 398, 485, 507, 520, 524, 641, 651, 819, 956,

Lso

(3)

351, 352, 353,

Lst

(2)

548, 549,

Ltim

(4)

128, 561, 821, 976,

Ltima

(6)

28, 139, 696, 798, 799, 817,

Ltiples

(7)

400, 585, 588, 775, 820, 821, 976,

Luks

(4)

591, 596, 597, 601,

Luksclose

(1)

614,

Luksformat

(1)

600,

Luksopen

(1)

602,

Lxde

(5)

432, 496, 844, 859, 860,

LXDE

(2)

496, 845,

lxde core

(1)

496,

M

Mac

(1)

630,

Macintosh

(1)

549,

Magatzem

(2)

605, 615,

Mai

(2)

683, 1015,

Main

(9)

94, 95, 349, 376, 377, 392, 440, 495,

Maintainers

(1)

451,

Maj

(5)

634, 663, 762, 784, 970,

Major

(2)

830, 1004,

MAJOR

(3)

802, 804,

Majoria

(8)

76, 363, 485, 581, 648, 860, 926, 1000,

Majors

(1)

788,

Majuscules

(1)

421,

Make

(19)

48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 64, 67, 68, 69, 71, 135, 137, 310, 970,

Mal

(6)

141, 694, 752, 757, 771, 776,

Malb

(1)

524,

Malentesos

(1)

927,

Man

(2)

361,

Manegen

(1)

472,

Maneig

(1)

821,

Maneja

(1)

233,

Manejar

(4)

586, 591, 615, 1000,

Manera

(51)

70, 123, 143, 160, 205, 207, 284, 287, 293, 303, 347, 364, 381, 383, 406, 408, 413, 417, 432, 439, 443, 450, 458, 488, 494, 512, 514, 536, 574, 580, 587, 599, 613, 648, 651, 665, 677, 799, 854, 883, 901, 912, 937, 969, 1010,

Maneres

(2)

119, 561,

Manifest

(1)

1002,

Mant

(6)

15, 105, 178, 323, 334, 736,

Mantenidor

(2)

96, 100,

Manteniment

(1)

451,

Mantenir

(4)

174, 178, 488, 851,

Mantinguda

(1)

403,

Mantingut

(3)

22, 174, 346,

Mantinguts

(1)

405,

Manual

(55)

4, 5, 9, 10, 11, 28, 45, 47, 51, 59, 63, 64, 66, 148, 172, 176, 178, 208, 223, 273, 290, 319, 323, 470, 486, 488, 490, 493, 522, 530, 555, 562, 581, 586, 589, 639, 648, 672, 673, 692, 808, 810, 812, 815, 963, 964, 976,

Manualment

(2)

230, 648,

Manuals

(1)

67,

Mapeador

(1)

601,

Mapper

(3)

604, 606, 608,

Maquinari

(11)

212, 213, 214, 215, 218, 292, 558, 728, 956,

Marc

(1)

301,

Marca

(1)

105,

Marcadors

(1)

588,

Marcat

(7)

973, 975, 976, 978, 1007, 1008,

Marco

(1)

39,

Markup

(1)

977,

Marques

(3)

450, 964, 965,

Marxa

(2)

455, 887,

Mask

(1)

260,

Massa

(3)

483, 690, 716,

Mat

(1)

451,

Mateix

(14)

59, 286, 385, 585, 586, 588, 643, 665, 722, 736, 756, 1008,

Mateixa

(11)

303, 332, 393, 415, 432, 450, 588, 615, 721, 929, 1013,

Mateixos

(5)

177, 180, 905, 1000, 1012,

Material

(8)

9, 363, 514, 651, 894, 965,

Materials

(3)

364, 532, 966,

Materna

(1)

944,

Mathieu

(1)

40,

Matthias

(1)

41,

Max

(1)

260,

MAY

(1)

804,

Mbol

(1)

7,

Mecanisme

(1)

168,

Mecanismes

(1)

502,

Medi

(20)

14, 160, 169, 170, 191, 206, 207, 363, 413, 415, 432, 479, 514, 516, 578, 643, 840, 885,

Medi en viu

(1)

14,

Media

(1)

875,

Medis

(12)

190, 233, 326, 558, 559, 560, 561, 562, 584, 638,

Mem

(30)

13, 14, 84, 164, 180, 190, 195, 196, 198, 199, 207, 212, 241, 293, 295, 325, 569, 591, 599, 615, 850, 885, 901,

Memtest

(4)

424, 425, 895, 901,

Men

(7)

169, 207, 208, 432, 621,

Ment

(1)

969,

Mentre

(7)

292, 387, 408, 455, 648, 720, 819,

Menu

(2)

208, 624,

Menys

(10)

13, 59, 101, 421, 485, 486, 561, 566, 962, 976,

Merge

(1)

660,

Mero

(2)

105, 522,

Meros

(2)

467, 522,

Mesura

(1)

924,

Metacity

(4)

880, 881, 887, 888,

Metadades

(3)

625, 626, 1019,

Metadata

(1)

1019,

Metapackage

(2)

408, 409,

Metapaquet

(4)

403, 437, 438, 860,

Metapaquets

(16)

371, 398, 402, 405, 406, 408, 411, 434, 438, 444, 912,

Meters

(1)

24,

Metre

(11)

344, 535, 544, 547, 561, 562, 578, 587, 588, 766,

Metres

(14)

24, 177, 227, 312, 360, 547, 548, 553, 562, 588, 596, 912,

Mfasi

(1)

979,

Mica

(10)

160, 177, 188, 273, 432, 665, 901,

Microprogramari

(1)

172,

Mida

(7)

83, 168, 195, 713, 894,

Midnight

(1)

290,

Mili

(1)

944,

Millor

(16)

174, 195, 214, 379, 381, 387, 405, 417, 444, 648, 683, 893, 926, 943, 959, 1010,

Millorar

(4)

45, 68, 967, 971,

Millors

(1)

851,

Min

(1)

1016,

Minbase

(2)

895, 901,

Minimitzar

(2)

168, 934,

MINOR

(4)

802, 804,

Mirall

(14)

371, 381, 385, 387, 726, 790, 830,

Miralls

(11)

380, 381, 382, 383, 386, 387, 795, 799, 830,

Mirant

(1)

195,

Mirar

(5)

346, 485, 726, 827, 958,

Mirror

(26)

342, 381, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 495, 831,

Miscel

(1)

780,

Missatge

(2)

677, 732,

Missatges

(9)

68, 69, 209, 662, 663, 664, 712,

Mitj

(3)

161, 284, 539,

Mitjan

(28)

7, 13, 47, 49, 53, 101, 130, 134, 314, 343, 371, 468, 470, 496, 533, 547, 548, 562, 580, 638, 643, 710, 716, 721, 736, 801, 851, 910,

Mkdir

(12)

182, 340, 348, 509, 669, 836, 844, 853, 881, 888, 913,

Mkfs

(5)

203, 568, 573, 582, 606,

Mnt

(14)

288, 289, 574, 575, 577, 582, 607, 608, 610, 612,

Mode

(6)

280, 323, 373, 378,

Model

(4)

548, 549, 554, 555,

Modes

(1)

379,

Modifica

(2)

378, 621,

Modificaci

(1)

502,

Modificacions

(7)

90, 94, 168, 558, 560, 799, 819,

Modificada

(2)

360, 468,

Modificades

(1)

450,

Modificar

(7)

443, 450, 488, 502, 524, 620, 623,

Modificaran

(1)

378,

Modificat

(1)

623,

Modificats

(7)

154, 444, 449, 451, 452, 465, 522,

Modifique

(1)

80,

Modifiquen

(1)

323,

Modismes

(4)

948, 950,

Modulars

(1)

411,

Mol

(1)

160,

Molt

(22)

45, 70, 160, 207, 273, 275, 284, 314, 405, 411, 553, 585, 591, 656, 719, 728, 732, 860, 926, 946, 947,

Moltes

(5)

336, 622, 639, 944, 1008,

Molts

(3)

110, 302, 877,

Moment

(12)

174, 326, 391, 438, 494, 500, 615, 727, 789, 864, 900, 912,

Mono

(1078)

7, 13, 25, 47, 51, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 132, 151, 160, 166, 176, 183, 186, 188, 195, 196, 200, 202, 208, 209, 219, 227, 233, 234, 236, 238, 240, 241, 242, 246, 248, 251, 252, 255, 259, 263, 269, 279, 281, 282, 286, 289, 293, 303, 305, 309, 310, 311, 312, 314, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 334, 336, 337, 341, 343, 344, 346, 347, 349, 350, 352, 354, 355, 360, 361, 366, 374, 376, 378, 381, 383, 385, 387, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 405, 406, 408, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 421, 422, 424, 426, 430, 432, 437, 438, 439, 442, 443, 444, 447, 448, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 464, 468, 470, 472, 473, 474, 476, 482, 485, 486, 488, 491, 493, 496, 507, 508, 514, 520, 522, 524, 526, 527, 533, 535, 539, 544, 547, 548, 555, 561, 562, 566, 574, 576, 580, 583, 586, 587, 588, 589, 596, 598, 599, 605, 607, 609, 620, 623, 627, 628, 629, 630, 643, 644, 645, 648, 651, 710, 712, 713, 714, 725, 736, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 781, 782, 783, 807, 813, 819, 821, 830, 837, 838, 840, 845, 851, 854, 856, 860, 863, 864, 868, 870, 876, 880, 885, 887, 894, 896, 901, 902, 906, 912, 970, 987, 992,

Monos

(1)

945,

Monospace

(1)

985,

More

(2)

185, 306,

Mostra

(3)

344, 387, 550,

Mostrar

(2)

86, 621,

Mostren

(1)

691,

Motius

(2)

418, 651,

Motivaci

(1)

74,

Motivats

(1)

11,

Motor

(1)

947,

Mount

(4)

288, 575, 582, 608,

Mplia

(2)

381, 405,

Mpliament

(1)

14,

Mplies

(1)

408,

Mptoma

(1)

732,

Mrconfig

(2)

821, 822,

MsgXXXXX

(1)

802,

Multisessi

(1)

561,

Muntar

(8)

167, 267, 287, 289, 574, 586, 607, 615,

Muntatge

(2)

586, 611,

Muntatges

(5)

581, 583, 586,

Munti

(1)

605,

Mylive

(2)

340,

N

Nadiu

(1)

944,

Nadius

(3)

923, 924, 950,

Name

(4)

260, 458, 675,

NAME

(4)

627, 628, 629, 630,

Named

(1)

310,

Names

(1)

407,

Natural

(1)

944,

Naturalesa

(1)

929,

Navegador

(7)

10, 588, 841, 842, 843, 845,

Nca

(1)

733,

Ncia

(56)

6, 14, 104, 141, 162, 168, 177, 180, 245, 251, 273, 305, 337, 360, 364, 374, 405, 464, 472, 485, 486, 491, 493, 522, 557, 560, 562, 566, 567, 572, 583, 585, 588, 590, 591, 605, 615, 696, 770, 827, 863, 931, 944, 964, 966, 968,

Ncies

(13)

25, 167, 175, 396, 421, 468, 483, 655, 829, 850, 877, 902, 929,

Ndard

(3)

637, 905, 912,

Ndards

(1)

995,

Ndex

(1)

514,

Ndexs

(5)

480, 482, 901,

Ndix

(2)

648, 915,

Nea

(2)

334, 664,

Necess

(7)

160, 248, 321, 349, 450, 933,

Necessari

(14)

67, 101, 161, 366, 374, 455, 476, 479, 609, 819, 914, 967, 968, 971,

Necessaria

(1)

207,

Necessaris

(3)

47, 286, 486,

Necessita

(22)

51, 151, 177, 248, 284, 295, 482, 485, 488, 494, 507, 520, 551, 586, 588, 591, 664, 737, 829, 901, 931,

Necessitar

(1)

396,

Necessitaran

(1)

167,

Necessitat

(2)

13, 371,

Necessitats

(8)

216, 286, 349, 354, 398, 405, 619, 850,

Necessitem

(2)

607, 795,

Necessiten

(5)

314, 432, 491, 589, 787,

Necessiti

(1)

273,

Negativa

(2)

486, 496,

Negreta

(1)

979,

Nelson

(1)

42,

Net

(10)

250, 251, 273, 282, 323, 387, 956,

Netboot

(15)

11, 13, 84, 160, 169, 244, 245, 248, 250, 255, 281, 318, 325,

Netdev

(2)

534, 535,

Netegen

(1)

323,

Netejar

(8)

71, 234, 246, 248, 323, 343, 867, 868,

Netejats

(1)

876,

Netmask

(1)

260,

Neutral

(1)

929,

New

(1)

451,

Next

(4)

260, 657, 673, 818,

NFS

(7)

251, 256, 266, 267, 269, 271,

Nfs

(1)

268,

Nia

(20)

70, 192, 269, 344, 360, 366, 393, 417, 547, 664, 749, 751, 780, 959, 992, 1011, 1012,

Nic

(9)

5, 177, 282, 674, 797, 845, 926, 927, 945,

Nica

(4)

154, 588, 732, 1010,

Nies

(12)

97, 122, 138, 139, 156, 157, 344, 391, 496, 664, 750, 1012,

Nim

(12)

381, 411, 698, 699, 845, 860, 880, 894, 896, 901, 902,

Nims

(2)

445, 945,

Ning

(1)

336,

Nivell

(4)

49, 254, 321, 876,

Noauto

(3)

342, 344, 855,

Nokogiri

(1)

48,

Nom

(91)

51, 64, 69, 79, 90, 94, 95, 101, 125, 141, 154, 168, 177, 180, 181, 195, 196, 202, 209, 215, 219, 233, 241, 292, 323, 326, 329, 336, 337, 346, 368, 374, 376, 378, 379, 387, 406, 413, 421, 437, 439, 457, 470, 486, 490, 494, 502, 508, 514, 532, 536, 537, 548, 551, 555, 558, 559, 560, 563, 565, 574, 585, 586, 596, 601, 615, 620, 667, 736, 744, 791, 807, 830, 834, 864, 894, 901, 958, 959, 962, 1002,

Nombre

(9)

104, 119, 176, 424, 468, 486, 633, 851, 935,

Nombres

(1)

974,

Nomenar

(2)

371, 560,

Nomenats

(1)

458,

Noms

(13)

28, 162, 400, 589, 784, 906, 970, 984, 987, 1016, 1017,

Non

(9)

95, 349, 376, 377, 392, 415, 426, 427,

None

(4)

260, 361, 895, 901,

Nopersistence

(1)

562,

Normal

(10)

99, 207, 293, 470, 634, 637, 642, 643, 724,

Normalment

(12)

13, 168, 176, 204, 233, 254, 315, 413, 447, 448, 939, 945,

Normals

(1)

648,

Nos

(1)

860,

Nosaltres

(4)

174, 177, 379, 737,

Nostra

(13)

204, 276, 592, 607, 685, 691, 845, 851, 867, 868, 877, 912,

Nostre

(8)

85, 97, 172, 596, 845, 860, 905, 906,

Nostres

(3)

9, 97, 172,

Nota

(17)

71, 141, 198, 204, 228, 234, 246, 344, 379, 401, 413, 643, 902, 920, 996, 1001, 1002,

Notable

(1)

472,

Notables

(1)

816,

Notar

(1)

830,

Noteu

(1)

605,

Notificaci

(2)

177,

Notificats

(1)

105,

Nou

(11)

205, 265, 323, 334, 336, 814, 827, 846, 872, 967,

Nous

(1)

398,

Nova

(19)

51, 62, 64, 66, 177, 200, 205, 227, 271, 336, 339, 352, 488, 596, 599, 677, 789, 816, 868,

Noves

(3)

154, 827, 876,

Ntesi

(1)

1002,

Ntesis

(2)

64, 1002,

NTFS

(1)

565,

Ntica

(2)

641, 743,

Nucli

(31)

24, 92, 166, 169, 170, 198, 230, 255, 262, 267, 284, 360, 436, 437, 439, 443, 444, 445, 547, 637, 640, 645, 901, 914,

Nuclis

(5)

82, 437, 441, 442,

Null

(1)

573,

Numeraci

(1)

973,

O

OAcquire

(1)

489,

Objectiu

(6)

17, 27, 150, 172, 845, 902,

Objectius

(1)

366,

Oblidar

(2)

67, 728,

Oblidi

(1)

344,

Obligatori

(1)

71,

Obrir

(3)

207, 601, 992,

Observar

(1)

154,

Obsolets

(1)

696,

Obstant

(13)

141, 168, 289, 445, 553, 656, 658, 683, 716, 719, 730, 902, 937,

Obtenir

(17)

7, 45, 101, 105, 208, 254, 273, 285, 408, 432, 470, 551, 667, 668, 736, 823,

Obtinguda

(1)

190,

Ocorren

(2)

360,

Ocultat

(1)

586,

Ocupa

(3)

329, 919, 994,

Ofereix

(3)

358, 502, 648,

Ofereixen

(1)

432,

Oferim

(1)

174,

Oferir

(4)

433, 465, 845,

Official

(2)

804,

Oficial

(3)

23, 154, 726,

Oficialment

(1)

28,

Oficials

(6)

95, 172, 349, 468, 738,

OFTC

(1)

104,

Omesos

(1)

486,

Ometre

(2)

485, 901,

Omitir

(3)

352, 480, 496,

Omple

(2)

312, 381,

Omplint

(1)

363,

Omplir

(8)

265, 336, 403, 507, 603, 683, 718, 858,

Only

(1)

407,

Opci

(28)

176, 202, 336, 346, 360, 374, 378, 385, 387, 421, 426, 433, 437, 439, 483, 488, 490, 544, 548, 555, 574, 628, 896,

Opcional

(1)

168,

Opcionalment

(3)

154, 354, 613,

Opcions

(60)

6, 169, 176, 208, 213, 251, 293, 315, 317, 319, 323, 334, 336, 337, 341, 343, 360, 366, 371, 378, 379, 381, 387, 390, 433, 470, 476, 479, 487, 488, 490, 491, 530, 548, 555, 626, 830,

Opcios

(1)

336,

Openssh

(1)

670,

Opera

(1)

633,

Operar

(1)

482,

Operating

(1)

804,

Operatiu

(10)

13, 86, 164, 165, 168, 174, 204, 212, 254,

Opta

(1)

444,

Optar

(2)

398, 472,

Optimitzacions

(1)

894,

Optimitzar

(1)

894,

Option

(6)

260, 549,

Options

(10)

185, 361, 488, 489, 548, 894, 895, 901,

Oracions

(4)

663, 924, 941, 999,

Ordenada

(1)

417,

Order

(1)

804,

Ordinador

(5)

13, 188, 207, 267, 371,

Ordinadors

(1)

956,

Ordinals

(1)

974,

Ordre

(37)

7, 9, 30, 186, 196, 198, 207, 234, 236, 238, 246, 249, 252, 263, 271, 304, 307, 308, 309, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 344, 417, 418, 524, 710, 736, 782, 801, 823, 868, 910,

Ordres

(33)

7, 70, 154, 167, 180, 192, 245, 300, 305, 321, 334, 337, 360, 364, 366, 400, 500, 518, 520, 522, 524, 547, 714, 743, 960, 987, 1018,

Org

(47)

104, 129, 147, 157, 180, 228, 245, 260, 342, 348, 351, 392, 440, 488, 669, 671, 673, 675, 793, 796, 799, 804, 807, 808, 810, 812, 813, 815, 822,

Organitzar

(1)

968,

Organitzat

(1)

969,

Organitzen

(1)

368,

Origen

(2)

374, 945,

Original

(2)

363, 1008,

Originals

(4)

999, 1004, 1012,

Ortografia

(2)

970,

Other

(5)

183, 311, 669, 822,

Overlays

(2)

566, 581,

OWN

(1)

804,

P

Paci

(3)

104, 177, 273,

Package

(27)

229, 311, 404, 411, 415, 419, 430, 435, 495, 496, 497, 594, 595, 646, 844, 859, 870, 871, 881, 886, 897, 913,

Packages

(23)

155, 231, 311, 346, 361, 418, 419, 439, 440, 444, 453, 455, 456, 457, 459, 461, 464, 486, 651, 880, 881, 913,

Packets

(1)

443,

Pae

(7)

342, 438, 855, 860, 881, 901,

Pages

(3)

361, 804,

Panell

(2)

290,

Panells

(1)

290,

Pantalla

(3)

68, 622, 728,

Paper

(1)

999,

Paquet

(58)

22, 96, 100, 125, 128, 130, 151, 218, 219, 228, 230, 263, 268, 290, 299, 303, 324, 328, 360, 401, 406, 408, 418, 437, 439, 457, 467, 473, 474, 486, 488, 496, 522, 527, 548, 644, 692, 717, 721, 722, 725, 730, 736, 737, 821, 867, 870, 894, 914,

Paquets

(184)

15, 47, 80, 81, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 141, 148, 154, 230, 302, 303, 315, 323, 349, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 387, 390, 391, 397, 398, 399, 400, 403, 405, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 429, 430, 434, 438, 442, 443, 444, 449, 450, 451, 452, 456, 457, 458, 459, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 472, 473, 474, 483, 485, 486, 494, 500, 502, 512, 520, 522, 638, 641, 651, 692, 695, 696, 723, 724, 738, 823, 834, 845, 858, 860, 868, 870, 880, 882, 885, 894, 896, 901, 902, 905, 912, 984,

Par

(33)

24, 64, 177, 227, 312, 344, 360, 535, 544, 547, 548, 553, 561, 562, 578, 587, 588, 596, 664, 766, 912, 941, 999, 1002,

Paradigma

(2)

558, 559,

Parameters

(1)

185,

Parametre

(1)

13,

Parany

(1)

949,

Parar

(1)

177,

Paraula

(3)

945, 1002,

Paraules

(13)

943, 944, 945, 946, 949, 950, 981, 987, 999,

Pare

(1)

586,

Parla

(1)

548,

Parlant

(1)

944,

Parlants

(3)

923, 924, 950,

Parlar

(2)

656, 953,

Parlat

(1)

953,

Part

(12)

7, 82, 95, 154, 176, 376, 502, 799, 933, 971,

Parted

(1)

200,

Partici

(27)

195, 200, 202, 205, 241, 563, 565, 567, 570, 581, 587, 588, 591, 596, 598, 599, 601, 609, 613, 615,

Particionament

(1)

200,

Particions

(8)

169, 204, 205, 587, 591,

Particular

(14)

5, 154, 176, 303, 360, 364, 371, 411, 432, 694, 732, 894, 996,

Particularment

(1)

816,

Partida

(1)

956,

Partir

(14)

67, 121, 122, 127, 138, 139, 144, 148, 154, 156, 387, 694, 726,

PARTITION

(2)

202, 203,

Parts

(4)

165, 308, 323, 408,

Pas

(6)

71, 190, 254, 596, 599, 603,

Pasos

(1)

154,

Passa

(2)

75, 417,

Passant

(1)

177,

Passar

(6)

334, 343, 366, 487, 488, 803,

Passat

(2)

209, 566,

Passed

(1)

185,

Passen

(1)

336,

Passos

(7)

61, 179, 180, 541, 591, 698, 974,

Passphrase

(1)

600,

Passwd

(2)

539,

Password

(1)

280,

Patches

(1)

678,

Path

(3)

250, 251, 509,

Pattern

(1)

418,

Pausa

(1)

622,

Pbuilder

(1)

151,

Pdf

(2)

51, 56,

Peces

(1)

912,

Peda

(2)

82, 92,

Pegat

(2)

732, 821,

Pegats

(2)

656, 677,

Pel

(23)

5, 10, 11, 128, 151, 177, 200, 204, 286, 346, 360, 368, 374, 507, 563, 565, 667, 716, 718, 823, 945, 1000,

Pels

(5)

28, 69, 379, 512, 999,

Pensa

(1)

698,

Pensada

(1)

10,

Pensat

(1)

45,

Per

(792)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 95, 97, 99, 100, 101, 105, 128, 132, 141, 145, 148, 151, 154, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 177, 180, 181, 188, 190, 192, 195, 196, 198, 200, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 223, 225, 227, 228, 230, 233, 241, 242, 245, 248, 249, 251, 254, 255, 256, 258, 259, 262, 263, 273, 275, 276, 284, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 295, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 312, 314, 315, 321, 323, 325, 326, 329, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 344, 346, 347, 349, 354, 360, 363, 364, 366, 371, 374, 376, 378, 379, 381, 383, 385, 387, 390, 391, 395, 398, 400, 401, 403, 405, 406, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 424, 426, 430, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 444, 448, 450, 451, 455, 456, 457, 459, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 470, 472, 473, 476, 478, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 493, 494, 496, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 514, 518, 520, 522, 524, 526, 527, 530, 532, 533, 536, 537, 539, 544, 546, 547, 548, 551, 553, 555, 559, 560, 562, 564, 566, 567, 572, 574, 580, 581, 583, 585, 586, 587, 588, 591, 592, 594, 598, 599, 605, 607, 615, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 638, 639, 641, 643, 644, 645, 648, 651, 655, 656, 665, 667, 677, 683, 684, 685, 690, 692, 694, 698, 699, 710, 712, 713, 714, 716, 717, 725, 730, 734, 736, 743, 744, 756, 768, 769, 770, 781, 782, 784, 787, 789, 791, 797, 799, 800, 801, 803, 807, 813, 814, 817, 819, 821, 823, 827, 829, 830, 832, 834, 837, 843, 845, 850, 860, 868, 876, 878, 879, 880, 882, 883, 885, 887, 892, 893, 894, 896, 900, 901, 902, 904, 905, 906, 910, 914, 918, 919, 924, 926, 927, 931, 933, 937, 943, 945, 947, 949, 950, 953, 956, 962, 965, 970, 973, 974, 976, 979, 981, 982, 984, 985, 987, 988, 992, 993, 1000, 1002, 1008, 1010, 1012,

Percentatge

(1)

923,

Perden

(1)

559,

Perdran

(3)

168, 196, 205,

Perfectament

(3)

398, 937, 1002,

Perfecte

(2)

683,

Perfectes

(1)

334,

Perform

(1)

856,

Perill

(1)

1006,

Perilloses

(1)

960,

Perm

(1)

813,

Permanentment

(1)

28,

Permet

(9)

25, 101, 290, 352, 391, 411, 500, 648, 901,

Permeten

(5)

500, 503, 504, 518,

Permetr

(1)

588,

Permetre

(2)

168, 169,

Permisos

(1)

532,

Perqu

(19)

101, 160, 205, 292, 360, 381, 383, 439, 488, 507, 605, 644, 713, 816, 819, 860, 885, 914, 939,

Persist

(24)

6, 168, 360, 557, 560, 562, 566, 567, 572, 583, 585, 588, 590, 591, 605, 615,

Persistence

(47)

561, 562, 566, 568, 571, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 596, 597, 605, 606, 609, 610,

Persistent

(4)

561, 574, 586, 591,

Persistents

(6)

580, 581, 583, 584, 591,

Persona

(3)

656, 732, 931,

Personal

(1)

151,

Personalitzaci

(33)

6, 10, 11, 101, 148, 356, 357, 360, 367, 368, 369, 370, 371, 498, 499, 500, 520, 522, 524, 528, 529, 540, 616, 617, 631, 632, 647, 648, 843, 877,

Personalitzacions

(6)

178, 363, 364, 455, 842,

Personalitzada

(9)

10, 101, 450, 620, 621, 837, 849, 850, 851,

Personalitzadat

(1)

639,

Personalitzades

(2)

172, 366,

Personalitzar

(9)

301, 358, 371, 445, 518, 531, 566, 619, 650,

Personalitzat

(9)

366, 396, 444, 454, 455, 457, 464, 522, 887,

Personalitzats

(19)

19, 82, 141, 154, 371, 390, 441, 442, 451, 452, 456, 459, 463, 465, 466, 468, 583, 586,

Personals

(2)

588, 1000,

Persones

(2)

927, 935,

Perspectiva

(1)

76,

Pertany

(2)

248, 952,

Pertanyer

(1)

533,

Pertinent

(1)

698,

Petici

(2)

177, 254,

Petit

(3)

486, 716, 893,

Petita

(3)

169, 207, 254,

Petites

(1)

902,

Petits

(2)

716,

Pia

(9)

198, 205, 354, 390, 413, 520, 524, 620, 672,

Piat

(1)

36,

Pic

(4)

334, 415, 507, 941,

Pica

(1)

476,

Pid

(1)

783,

Pida

(2)

174, 406,

Pides

(2)

51, 455,

Pies

(9)

28, 170, 172, 178, 216, 286, 349, 354, 827,

Piga

(1)

893,

Pin

(10)

486, 494, 495, 496, 497, 692,

Pinning

(7)

371, 396, 468, 486, 492, 493, 692,

Piques

(1)

953,

Pista

(1)

586,

Pistes

(1)

68,

Pitjor

(1)

943,

Planeja

(1)

716,

Planer

(2)

922, 952,

Planificaci

(1)

432,

Plantilla

(2)

800, 801,

Plataforma

(1)

150,

Plataformes

(1)

630,

Player

(1)

875,

Please

(1)

804,

Pleased

(1)

804,

Plegats

(1)

273,

Plica

(3)

383, 793, 796,

Plow

(1)

264,

Plugdev

(2)

534, 535,

Pluja

(1)

968,

Poblar

(1)

363,

Pobre

(1)

213,

Poc

(1)

732,

Pocs

(2)

110, 284,

Podem

(7)

174, 207, 276, 613, 722, 860, 908,

Poden

(74)

6, 7, 13, 24, 51, 67, 69, 70, 97, 141, 162, 169, 178, 195, 251, 323, 334, 336, 364, 366, 368, 371, 376, 387, 390, 396, 398, 400, 421, 426, 450, 479, 480, 485, 486, 507, 520, 522, 524, 530, 533, 546, 547, 548, 555, 583, 586, 591, 619, 626, 633, 651, 662, 736, 830, 877, 945, 949, 950, 959, 960, 962, 965, 974, 978, 1000,

Poder

(4)

101, 200, 289, 885,

Podr

(4)

68, 596, 845, 963,

Podria

(9)

254, 305, 417, 439, 488, 613, 885, 901, 906,

Podrie

(1)

434,

Poedit

(3)

63, 66, 70,

Pol

(1)

930,

Policy

(1)

486,

Pool

(1)

415,

Popular

(1)

851,

Poques

(2)

334, 877,

Port

(3)

233, 591, 887,

Porta

(1)

160,

Portar

(2)

615, 850,

Posa

(1)

958,

Posant

(1)

651,

Posar

(12)

174, 177, 395, 455, 461, 539, 639, 651, 775, 887, 1002,

Posaran

(1)

819,

Posarem

(1)

912,

Posen

(1)

1018,

POSIX

(2)

113, 744,

Possibilitat

(1)

732,

Possibilitats

(5)

51, 371, 530, 533, 622,

Possible

(38)

9, 53, 55, 89, 101, 202, 273, 287, 293, 317, 390, 424, 428, 460, 502, 536, 539, 562, 587, 651, 683, 687, 689, 715, 716, 732, 783, 876, 924, 929, 931, 950, 958, 962, 965, 999, 1004,

Possiblement

(3)

167, 169, 851,

Possibles

(4)

63, 877, 956, 960,

Posterior

(2)

465, 628,

Posteriorment

(1)

1008,

Posteriors

(1)

323,

Pot

(161)

5, 6, 10, 11, 13, 27, 49, 51, 63, 66, 67, 68, 71, 95, 103, 104, 119, 130, 134, 139, 145, 151, 157, 160, 170, 172, 174, 176, 177, 190, 195, 200, 204, 207, 211, 230, 233, 263, 273, 275, 286, 289, 295, 327, 334, 336, 350, 352, 358, 360, 366, 371, 374, 387, 398, 406, 411, 418, 426, 430, 437, 439, 442, 450, 451, 465, 468, 470, 472, 476, 479, 483, 486, 488, 491, 493, 494, 496, 514, 522, 524, 533, 536, 539, 547, 548, 567, 570, 574, 583, 591, 601, 615, 621, 623, 626, 628, 639, 644, 656, 657, 692, 696, 698, 710, 713, 716, 718, 721, 724, 736, 745, 801, 830, 835, 840, 882, 902, 906, 943, 945, 947, 949, 956, 959, 960, 970, 1004, 1008, 1010,

Potencialment

(1)

960,

Potencials

(1)

769,

Potser

(4)

161, 295, 553, 876,

Powerdev

(2)

534, 535,

Pre

(1)

558,

Precedices

(1)

305,

Precedits

(1)

1000,

Precisi

(1)

1004,

Preconfiguraci

(7)

500, 525, 526, 639, 643, 647, 648,

Preconfiguracions

(1)

364,

Preconfigurar

(1)

648,

Preconfigurat

(1)

639,

Preconstruides

(1)

286,

Predefinides

(3)

405,

Predeterminat

(3)

555, 830, 901,

Predeterminats

(2)

176,

Predir

(1)

387,

Pref

(4)

396, 493, 495,

Prefabricada

(1)

162,

Prefabricades

(10)

6, 101, 171, 172, 209, 346, 349, 799, 823,

Prefabricats

(1)

286,

Prefer

(3)

396, 468, 850,

Prefereix

(1)

371,

Prefereixen

(1)

292,

Preferences

(4)

396, 493, 496,

Preferible

(1)

941,

Preferiblement

(1)

931,

Preferim

(1)

101,

Preferit

(3)

472, 830, 905,

Prefix

(9)

406, 421, 522, 539, 763, 764, 765, 767, 912,

Pregunta

(1)

104,

Preguntar

(1)

615,

Preguntes

(4)

174, 500, 525, 648,

Preinstal

(1)

901,

Prem

(1)

208,

Premi

(1)

622,

Pren

(1)

385,

Prenguin

(1)

494,

Preocupar

(1)

716,

Preparaci

(2)

6, 363,

Preparades

(1)

195,

Preparador

(1)

628,

Preparar

(5)

190, 432, 567, 677, 906,

Preparat

(1)

483,

Preparats

(1)

605,

Preparer

(1)

628,

Prescrita

(1)

458,

Preseed

(3)

526, 648, 649,

Preseeding

(1)

500,

Preseeds

(1)

364,

Presentant

(1)

169,

Presentar

(3)

47, 683, 732,

Presents

(2)

104, 430,

Pressionar

(1)

1012,

Presta

(1)

411,

Prestar

(1)

733,

Presumeix

(1)

933,

Prevenir

(1)

176,

Previ

(1)

933,

Previsualitzar

(2)

47,

Primer

(26)

10, 180, 207, 219, 242, 334, 482, 493, 599, 656, 677, 685, 721, 834, 860, 864, 906, 908, 920, 967, 968, 969, 974,

Primera

(15)

69, 200, 204, 207, 354, 363, 583, 587, 664, 833, 852, 867, 880, 945,

Primers

(2)

179, 863,

Principal

(2)

103, 286,

Principalment

(1)

6,

Principals

(5)

298, 376, 379, 636, 657,

Principi

(6)

10, 11, 360, 901, 992, 1010,

Prioritat

(6)

486, 494, 496, 912,

Priority

(7)

417, 419, 495, 497, 881, 913,

Private

(4)

588, 589,

Privately

(1)

451,

Privilegis

(4)

7, 290,

Probable

(4)

721, 732, 733, 926,

Probablement

(2)

722, 730,

Problem

(1)

586,

Problema

(7)

204, 696, 698, 716, 726, 732, 906,

Problemes

(8)

174, 685, 688, 691, 692, 696, 956,

Proc

(9)

20, 68, 145, 160, 188, 363, 615, 639, 710,

Procedent

(1)

737,

Procediment

(3)

591, 596, 667,

Procediments

(5)

785, 786, 787, 919, 954,

Procedir

(1)

68,

Process

(1)

311,

Processades

(1)

412,

Processador

(2)

218, 219,

Processar

(3)

507, 976,

Processos

(1)

273,

Produ

(5)

5, 14, 162, 823, 900,

Produce

(1)

804,

Produces

(1)

804,

Productes

(2)

343, 876,

Produeix

(6)

28, 713, 900, 984, 987, 990,

Produeixen

(2)

363, 981,

Produeixi

(1)

714,

Produir

(5)

417, 902, 945, 976, 995,

Profile

(1)

845,

Profit

(1)

699,

Profunditat

(2)

11, 207,

Programa

(8)

25, 195, 219, 254, 363, 430, 467, 885,

Programari

(8)

5, 9, 28, 216, 254, 332, 376, 850,

Programes

(2)

1000, 1017,

Project

(14)

5, 15, 72, 73, 76, 346, 379, 657, 736, 787, 804, 807,

Projecte

(16)

5, 15, 45, 103, 286, 405, 652, 653, 654, 656, 807, 817, 823, 850,

Projectes

(6)

77, 379, 411, 588, 965,

Promisc

(1)

280,

Prompt

(1)

624,

Prone

(1)

310,

PROOF

(4)

51, 52,

Prop

(5)

154, 161, 233, 387, 439,

Proper

(2)

371, 381,

Propera

(2)

11, 874,

Propi

(6)

97, 214, 366, 400, 444, 522,

Propiet

(1)

450,

Propis

(6)

97, 387, 442, 443, 586, 970,

Proporciona

(4)

305, 418, 648, 821,

Proporcionades

(1)

379,

Proporcionant

(2)

174, 500,

Proporcionar

(10)

314, 325, 366, 502, 522, 698, 728, 960,

Proporcionat

(3)

128, 151, 880,

Proporcionats

(1)

502,

Proporcionen

(4)

207, 485, 488, 995,

Proposada

(1)

945,

Proposat

(2)

732, 959,

Proposta

(1)

177,

Propostes

(1)

45,

Protegir

(2)

613, 769,

Protocol

(2)

254, 807,

Prou

(2)

177, 195,

Prova

(2)

292, 728,

Provar

(21)

154, 160, 172, 217, 224, 225, 228, 242, 274, 275, 426, 692, 840, 848, 851, 867, 874, 955,

Provat

(1)

864,

Proven

(1)

562,

Proves

(9)

210, 286, 398, 439, 488, 588, 819, 956,

Provin

(1)

956,

Provocar

(1)

960,

Proxy

(9)

371, 475, 476, 477, 726,

Pseudopaquet

(2)

718, 737,

Ptic

(1)

160,

Ptics

(2)

190, 233,

Pub

(2)

669,

Publica

(4)

823, 964, 966,

Publicaci

(3)

798, 800, 801,

Publicacions

(2)

788, 794,

Publicada

(2)

345, 823,

Publicades

(1)

790,

Publicar

(1)

99,

Publiquen

(1)

172,

Publisher

(1)

629,

Puguem

(1)

713,

Pugui

(6)

216, 286, 381, 433, 439, 790,

Puguin

(8)

323, 326, 360, 411, 507, 738, 927, 956,

Pujar

(3)

290, 713,

Pujaran

(1)

97,

Pull

(2)

819,

Punt

(12)

5, 11, 164, 188, 209, 611, 663, 837, 923, 956, 962,

Punts

(2)

974, 1019,

Puntual

(3)

798, 800, 801,

Puntuals

(1)

794,

Pure

(1)

408,

Purge

(1)

323,

Push

(6)

67, 71, 659, 667, 679, 680,

PXE

(3)

169, 207, 258,

Pxelinux

(4)

169, 254, 255, 260,

Python

(2)

114, 703,

Q

Qemu

(14)

219, 220, 242, 277, 278, 279, 280, 282, 840,

QEMU

(3)

217, 218, 242,

qemu kvm

(3)

218, 219,

qemu utils

(1)

219,

Qual

(5)

295, 344, 364, 628, 964,

Qualitat

(1)

995,

Quals

(2)

379, 432,

Qualsevol

(31)

14, 51, 117, 125, 132, 160, 349, 352, 355, 360, 363, 374, 381, 417, 421, 533, 562, 565, 583, 586, 601, 656, 714, 726, 817, 927, 935, 966, 971,

Quan

(49)

53, 76, 104, 176, 188, 196, 240, 248, 265, 343, 344, 363, 371, 381, 387, 390, 417, 439, 464, 490, 500, 541, 591, 621, 626, 634, 637, 639, 640, 655, 689, 692, 728, 730, 830, 864, 874, 876, 946, 958, 960, 962, 969, 970, 1004,

Quantitat

(7)

9, 51, 67, 455, 591, 789, 901,

Quantitats

(1)

902,

Quants

(1)

69,

Quatre

(1)

305,

Que

(558)

6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 47, 51, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 82, 91, 96, 100, 101, 105, 117, 132, 150, 153, 154, 157, 160, 161, 164, 167, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 186, 190, 195, 198, 200, 204, 205, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 228, 230, 233, 236, 241, 245, 248, 251, 254, 258, 263, 269, 273, 284, 286, 289, 290, 292, 295, 301, 305, 312, 314, 323, 325, 326, 329, 334, 336, 337, 343, 344, 346, 349, 355, 360, 363, 364, 366, 368, 371, 374, 376, 378, 379, 381, 385, 387, 390, 396, 398, 400, 401, 405, 406, 408, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 421, 426, 432, 433, 434, 437, 439, 442, 443, 444, 445, 450, 455, 457, 464, 467, 468, 470, 472, 473, 474, 482, 483, 485, 486, 488, 491, 494, 496, 500, 502, 507, 512, 514, 520, 524, 530, 532, 533, 544, 547, 550, 555, 558, 560, 561, 562, 566, 567, 574, 580, 583, 586, 587, 589, 591, 598, 601, 605, 613, 615, 621, 622, 627, 633, 637, 639, 640, 641, 645, 651, 655, 656, 659, 662, 663, 664, 665, 667, 676, 683, 687, 689, 692, 694, 696, 698, 713, 714, 715, 716, 718, 721, 722, 725, 732, 733, 738, 743, 746, 763, 783, 787, 789, 790, 799, 814, 816, 819, 821, 823, 827, 829, 830, 834, 835, 838, 840, 843, 845, 848, 850, 860, 863, 864, 868, 876, 877, 882, 885, 887, 893, 894, 896, 901, 902, 904, 905, 906, 910, 912, 914, 923, 924, 926, 927, 935, 943, 944, 945, 949, 950, 952, 953, 956, 959, 960, 963, 964, 965, 966, 970, 978, 995, 1000, 1002, 1004, 1008, 1010, 1012, 1013, 1016, 1018,

Queda

(1)

200,

Quedar

(1)

591,

Queden

(2)

877, 896,

Queixe

(1)

488,

Quin

(7)

195, 315, 381, 387, 599, 718, 737,

Quina

(21)

160, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 227, 295, 412, 472, 580, 591, 592, 598, 840, 926, 956,

Quines

(4)

275, 371, 860, 946,

Quins

(4)

303, 400, 406, 716,

Quiosc

(1)

878,

QWERTY

(1)

555,

R

Ram

(5)

262, 284, 293, 560, 561,

RAM

(5)

167, 168, 212, 885,

Ramdisk

(2)

446, 560,

Ramfs

(1)

327,

Range

(1)

260,

Raonable

(1)

364,

Raons

(3)

97, 337, 770,

Rdua

(1)

960,

Rea

(1)

28,

Reach

(1)

553,

Read

(1)

310,

Real

(4)

292, 728, 816,

Realitat

(2)

486, 1004,

Realitza

(1)

248,

Realitzar

(5)

21, 47, 101, 178, 368,

Realitzat

(1)

246,

Realitzen

(2)

637, 819,

Realment

(3)

177, 336, 586,

Reassignarem

(1)

737,

Rebase

(1)

819,

Rebent

(1)

732,

Rebutja

(1)

658,

Recent

(2)

132, 692,

Recents

(2)

28, 686,

Recerca

(4)

588, 719, 731, 947,

Recollides

(1)

877,

Recomana

(4)

212, 496, 976,

Recomanable

(3)

443, 599, 946,

Recomanaci

(1)

995,

Recomanacions

(1)

683,

Recomanada

(2)

70, 123,

Recomanat

(4)

485, 496, 902,

Recomanats

(11)

371, 483, 485, 486, 882, 885, 896, 901, 919,

Recomanem

(2)

9, 710,

Recomanen

(1)

485,

Recommended

(1)

361,

Recommends

(12)

484, 485, 486, 880, 881, 883, 886, 895, 896, 897, 901,

Reconfigure

(1)

264,

Reconstruir

(4)

248, 693, 694, 867,

Recopilar

(2)

697, 728,

Recordant

(1)

912,

Recordar

(10)

67, 205, 355, 381, 443, 589, 655, 714, 799, 992,

Recurs

(1)

561,

Recursivitat

(1)

344,

Redundant

(1)

935,

Reempla

(4)

405, 500, 507,

Reenviar

(1)

177,

Rees

(4)

371, 373, 376, 378,

Refer

(7)

141, 162, 493, 733, 929, 931, 971,

Refereix

(3)

14, 634,

Refereixen

(1)

970,

Reference

(1)

361,

Referim

(1)

634,

Reflecteix

(2)

88, 845,

Reflecteixen

(1)

405,

Reflectir

(2)

177, 1004,

Regeix

(1)

390,

Regenerar

(1)

868,

Regi

(1)

381,

Regional

(5)

6, 547, 551, 714, 912,

Registre

(2)

736, 952,

Regla

(4)

254, 263, 923, 945,

Regles

(1)

995,

Regular

(1)

97,

Reinicia

(1)

583,

Reiniciar

(4)

25, 560, 566, 578,

Reinicis

(2)

558, 560,

Relaci

(2)

28, 766,

Relacionada

(1)

5,

Relacionades

(3)

588, 665, 910,

Relacionat

(2)

721,

Relacionats

(3)

371, 411, 532,

Release

(6)

488, 495, 804,

Released

(1)

804,

Rellevant

(1)

467,

Rellevants

(1)

154,

Removing

(1)

663,

Rendiment

(1)

213,

Rep

(1)

177,

Replica

(1)

381,

Reportbug

(1)

736,

Reposit

(1)

864,

Repositori

(32)

95, 97, 120, 123, 124, 142, 157, 172, 346, 347, 352, 354, 391, 393, 395, 398, 443, 444, 454, 455, 463, 464, 465, 656, 667, 807, 813, 823,

Repositoris

(18)

371, 389, 390, 467, 468, 657, 667, 805, 806, 807, 817, 820, 821, 823,

Repository

(4)

390, 395, 396,

Representar

(1)

86,

Reprodu

(3)

694, 724, 738,

Reproduir

(5)

686, 696, 698, 713, 726,

Requereix

(4)

212, 290, 699,

Requereixen

(2)

7, 561,

Requerir

(1)

1010,

Requerits

(1)

448,

Requisits

(8)

109, 110, 117, 218, 284, 445, 789, 829,

Res

(2)

457, 894,

Rescat

(5)

83, 295, 347,

Rescue

(2)

209, 348,

Reservat

(1)

1000,

Resideix

(1)

14,

Resoldre

(2)

174, 698,

Resoluci

(1)

228,

Respectar

(1)

769,

Respectius

(1)

876,

Respectivament

(4)

7, 251, 438, 840,

Respondre

(1)

648,

Responsable

(3)

307, 308, 718,

Responsables

(1)

379,

Responsible

(1)

306,

Resposta

(2)

104,

Respostes

(3)

204, 500, 648,

Ressaltar

(1)

987,

Resta

(7)